Armėnijai prognozuojama mažumos vyriausybė
Ar­mė­ni­jo­je ga­li pa­si­keis­ti val­džia ir su­si­for­muo­ti ma­žu­mos vy­riau­sy­bė, pa­ki­tus par­la­men­to dau­gu­mai, ku­rią šiuo me­tu su­da­ro Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos na­riai, penk­ta­die­nį par­eiš­kė Na­cio­na­li­nio Su­si­rin­ki­mo Vals­ty­bės tei­sės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ge­vor­kas Kos­ta­nia­nas.

„Šalyje keičiasi valdžia, kai kinta parlamento dauguma. Valdžia gali pasikeisti ir pakitus parlamento frakcijų konfigūracijai. Tai gali įvykti, pavyzdžiui, jei frakciją paliks deputatų ar frakcijoms sudarius koaliciją“, – žurnalistams sakė G. Kostanianas.

Pasak jo, paskyrus opozicijos frakcijos YELQ vadovą Nikolą Pašinianą nauju premjeru, ši parlamento grupė faktiškai nebebūtų opozicinė.

„Jeigu frakcijoje YELQ pasiliks tiek narių, kiek yra dabar, turėsime mažumos vyriausybę, tačiau formaliai ir teisiškai valdžia bus daugumos, tai yra Respublikonų partijos“, – pareiškė G. Kostanianas.

Jis pridūrė, kad parlamento dauguma galėtų nesvarstyti vyriausybės teikiamų įstatymų projektų.

„Galų gale tai nuves prie vyriausybės atsistatydinimo ir naujų rinkimų, kadangi tokioje padėtyje vykdomojo organo veikla bus neįmanoma“, – nurodė parlamentaras.

Balsavimas dėl naujo Armėnijos premjero paskyrimo vyks gegužės 8-ąją. Vienintelis kandidatas užimti šį postą yra N. Pašinianas.