Aplink britų oro uostus išplečiamos zonos, kur draudžiama leisti bepilotes skraidykles
Ap­link Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos oro uos­tus ar­ti­miau­siu me­tu iki 5 km spin­du­lio bus iš­plės­tos zo­nos, kur drau­džia­ma leis­ti be­pi­lo­tes skrai­dyk­les, sie­kiant at­ei­ty­je iš­veng­ti pa­na­šių į gruo­dį įvy­ku­sių su­tri­ki­mų, kai Gat­vi­ko oro uos­te bu­vo ati­dė­ta daug skry­džių, tre­čia­die­nį in­for­ma­vo par­ei­gū­nai.

Anot Transporto departamento, kovo 13 dieną ši zona bus išplėsta iki 5 km spindulio aplink oro uostus. Dabar draudžiama dronus skraidinti 1 km spinduliu aplink oro uostus.

Pareigūnai taip pat ruošia naujus teisės aktus, kurie suteiks policijai daugiau įgaliojimų stabdyti ir apieškoti asmenis, įtariamus piktavališkai naudojant šiuos aparatus.

Pasak transporto sekretoriaus Chriso Graylingo, žmonės, leidžiantys šalia oro uostų bepilotes skraidykles, „elgiasi ne tik neatsakingai, bet ir nusikalstamai ir gali būti baudžiami laisvės atėmimu“.

Prieš Kalėdas laiku negalėjo išskristi daugiau kaip 100 tūkst. keleivių, prie Britanijos antro pagal judrumą Gatviko oro uosto pastebėjus kelis neatpažintus dronus.

JK aviacijos tarnybų duomenimis, pernai buvo pranešta apie 125 atvejus, kai orlaiviai vos nesusidūrė su tokiais aparatais; 2017 metais buvo užfiksuoti 93 tokie incidentai.