Anglija registruos ES piliečius
Pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­ce­są pra­de­dan­ti Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja pra­de­da prog­ra­mą, ku­rios tiks­las yra pa­dė­ti su­re­gis­truo­ti maž­daug 3,5 mln. ES pi­lie­čių, gy­ve­nan­čių Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je.

Pagal planą, kurios bandomoji fazė pradedama pirmadienį, likti norintys ES piliečiai privalo kreiptis dėl gyventojo statuso ir sumokėti 65 svarų (73,76 euro) rinkliavą suaugusiesiems bei 32,5 svaro (36,88 euro) vaikams.

Kaip sakė imigracijos ministrė Caroline Nokes, pareigūnai „pateiks sistemą, su kuria ES piliečiams bus lengva ir paprasta gauti statusą“.

Tačiau pasitikėjimas valdžia mažas, iš dalies dėl neseniai kilusio skandalo, kai ilgamečiai JK gyventojai iš Karibų buvo deportuoti ar sulaikyti, nes negalėjo pateikti dokumentų, įrodančių jų teisę gyventi šalyje.