Angelos Merkel partija patvirtino koalicijos su socialdemokratais susitarimą
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel par­ti­ja pir­ma­die­nį vie­nin­gu bal­sa­vi­mu pri­ta­rė koa­li­ci­jos su so­cial­de­mo­kra­tais at­nau­ji­ni­mui.

Iš 975 delegatų, dalyvavusių Krikščionių demokratų sąjungos suvažiavime, tik 27 balsavo prieš tokią partnerystę.

Tokios koalicijos planui dar turi pritarti centro kairės, socialdemokratų (SPD), eiliniai partijos nariai, rezultatą ketinama paskelbti sekmadienį.