Andrzejus Duda paskyrė Aukščiausiojo Teismo teisėjus
Len­ki­jos pre­zi­den­tas tre­čia­die­nį pri­saik­di­no nau­jus Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jus, taip pa­kurs­ty­da­mas konf­lik­tą dėl teis­mų sis­te­mos kon­tro­lės ir ig­no­ruo­da­mas ki­tą aukš­tos ins­tan­ci­jos teis­mą, nu­spren­du­sį, kad šių tei­sė­jų pa­sky­ri­mas tu­ri bū­ti su­stab­dy­tas iki bus pa­teik­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sė­jų nuo­mo­nė.

Prezidento Andrzejaus Dudos atstovas trečiadienį sakė, kad 27 teisėjai davė darbo Aukščiausiajame Teisme priesaiką.

Tai dalis teismų sistemos reformų, kurias vykdė konservatyvi valdančioji partija. „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) teigia, kad teisėjai, dirbę komunistų valdymo laikais, turi būti pakeisti.

Daug Aukščiausiojo Teismo teisėjų buvo priversti išeiti į pensiją, bet įrodinėja, kad tai buvo nekonstituciška.

Teismas siekia ES Teisingumo Teismo nuomonės ir, remiamas Aukščiausiojo Administracinio Teismo, sustabdė naujų teisėjų skyrimą, tačiau A. Duda tai ignoravo.