Aleksejus Navalnas apskundė teismo nutartį
Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ly­de­ris Alek­se­jus Na­val­nas aps­kun­dė pir­mos ins­tan­ci­jos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­tar­tį tei­sė­tu pri­pa­žin­ti Cen­tri­nės rin­ki­mų ko­mi­si­jos (CRK) spren­di­mą ne­re­gis­truo­ti rin­kė­jų gru­pės, iš­kė­lu­sios jį sa­vo kan­di­da­tu ko­vą vyk­sian­čiuo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, pra­ne­šė jo at­sto­vas Iva­nas Žda­no­vas nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“.

„Sprendimas apskųstas Rusijos Aukščiausiojo Teismo apeliacinei instancijai. Sprendžiant iš šios kategorijos bylų nagrinėjimo praktikos, posėdis dėl mūsų skundo gali įvykti dar iki švenčių pabaigos“, – pareiškė teisininkas.

Rusijos Aukščiausiasis Teismas gruodžio 30 dieną atmetė A. Navalno prašymą pripažinti neteisėtu rinkimų pareigūnų sprendimą neregistruoti iniciatyvinės grupės, keliančios jo kandidatūrą Rusijos prezidento rinkimuose.

Savo apeliacijoje A. Navalnas prašo panaikinti šį sprendimą ir patenkinti jo administracinį ieškinį.

Jeigu minėtas sprendimas nebus panaikintas, tai draudimas A. Navalnui dalyvauti prezidento rinkimuose bus apskųstas Europos Žmogaus Teisių Teismui, anksčiau sakė teisininkai.