Afganistane paskelbtos trumpos paliaubos
Ta­li­ba­nas šeš­ta­die­nį pa­skel­bė tri­jų die­nų pa­liau­bas af­ga­nų sau­gu­mo pa­jė­gų at­žvil­giu per šven­tą­jį Ra­ma­da­no mė­ne­sį už­bai­gian­čią Id al Fi­tro (At­si­ga­vė­ji­mo) šven­tę, bet par­eiš­kė, kad ope­ra­ci­jos prieš „už­sie­nio oku­pan­tus“ bus tę­sia­mos.

„Visiems modžahedams liepta sustabdyti puolamąsias operacijas prieš Afganistano pajėgas pirmosiomis trimis Id al Fitro dienomis, – sakoma Talibano žinutėje, išplatintoje per susirašinėjimo programėlę „WhatsApp“. – Tačiau jeigu modžahedai bus užpulti, mes tvirtai ginsimės.“

Talibanas pridūrė, kad kovotojams išsiųstame įsakyme nurodoma, jog „užsienio okupantai yra išimtis“.

„Mūsų operacijos prieš juos bus tęsiamos; pulsime juos, kur tik pamatysime“, – nurodoma žinutėje.

Šis atvejis – pirmasis kartas nuo JAV pajėgų invazijos pradžios 2001 metais, kai Talibanas sutiko paskelbti paliaubas per Id al Fitrą.

Prezidentas Ashrafas Ghani ketvirtadienį vienašališkai paskelbė savaitės trukmės paliaubas Talibano atžvilgiu.

Jos truks „nuo Ramadano 27-osios dienos iki Id al Fitro 5-osios dienos“, – sakoma A. Ghani oficialioje „Twitter“ paskyroje paskelbtoje žinutėje. Šis laikotarpis apima birželio 12–19 dienas.