4-osios Krymo okupacijos metinės: Lietuva pasmerkė Rusiją
Mi­nint ket­vir­tą­sias ne­tei­sė­tos Kry­mo oku­pa­ci­jos me­ti­nes, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja smer­kia prieš ket­ve­rius me­tus Kry­mo au­to­no­mi­nė­je res­pub­li­ko­je pra­si­dė­ju­sią Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­ri­nę ag­re­si­ją prieš Ukrai­ną, ku­ri šiuo me­tu te­be­si­tę­sia ry­tų Ukrai­no­je, gru­biai pa­žei­džiant tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mas, Jung­ti­nių Tau­tų Char­ti­ją, Hel­sin­kio bai­gia­mo­jo ak­to nuo­sta­tas ir 1994 me­tų Bu­da­peš­to me­mo­ran­du­mą.

Tokie veiksmai ne tik pamina dvišalius ir daugiašalius susitarimus dėl Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumo užtikrinimo, bet ir kelia grėsmę saugumui bei stabilumui visoje Europoje. 2014 metų kovo 27 dieną priimta Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija 68/262 patvirtino Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, pasmerkė Rusijos Federacijos veiksmus kaip nusižengiančius tarptautinei teisei, patvirtino Krymą Ukrainos teritorijos dalimi ir pabrėžė Krymo referendumo rezultatų nepripažinimą.

Lietuva tvirtai remia Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę bei teritorinį vientisumą, nuosekliai vykdo neteisėtos Krymo okupacijos ir aneksijos nepripažinimo politiką, smerkia Rusijos Federacijos, kaip okupacinės jėgos, vykdomus sistemingus pagrindinių žmogaus teisių suvaržymus, žiniasklaidos, taikių susirinkimų, religijos ir įsitikinimų laisvių pažeidimus, Krymo totorių persekiojimą. Ir toliau bus siekiama, kad Rusijos Federacijai taikomos ES ir kitos tarptautinės sankcijos dėl neteisėto pusiasalio užėmimo tęstųsi tol, kol Rusija nepasitrauks iš neteisėtai užgrobtos Ukrainos teritorijos.