14 šalių atšaukia savo ambasadorius Venesueloje
14 Li­mos gru­pei pri­klau­san­čių Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­kos ša­lių, įskai­tant Ar­gen­ti­ną, Bra­zi­li­ją ir Ka­na­dą, pir­ma­die­nį pa­skel­bė at­šau­kian­čios sa­vo am­ba­sa­do­rius iš Ve­ne­sue­los, pro­tes­tuo­da­mos prieš, jų tei­gi­mu, ne­tei­sė­tus pre­zi­den­to rin­ki­mus šio­je vals­ty­bė­je.

Regiono grupė nurodė, kad iškvies savo šalių sostinėse dirbančius Venesuelos diplomatus dėl prezidento Nicolas Maduro pergalės sekmadienį vykusiuose rinkimuose ir pareiškė, jog „tai neatitinka laisvo, sąžiningo ir skaidraus demokratinio proceso tarptautinių standartų“.