Žemės magnetinis laukas ruošiasi apsiversti
Jūs ži­no­te, kad kom­pa­so ro­dyk­lė ne­ro­do į šiau­rės aši­ga­lį. Ji ro­do į mag­ne­ti­nę Že­mės šiau­rę. Jos vie­ta nuo­lat kin­ta, mag­ne­ti­nis lau­kas nė­ra pa­sto­vus. Tie­są sa­kant, moks­li­nin­kai tu­ri įro­dy­mų, kad mag­ne­ti­nis Že­mės lau­kas kar­tais ap­si­ver­čia. Ga­li bū­ti, kad tai jis vėl da­rys vi­sai grei­tai.

Tyrinėdami Žemės praeitį mokslininkai pastebėjo, kad Žemės magnetinis laukas ne visada buvo toks, koks yra dabar. Kai kurie Atlanto vandenyno dugne atlikti tyrimai parodė, kad anksčiau magnetinė šiaurė buvo ten, kur dabar yra pietūs. Šis apsivertimas anksčiau vykdavo maždaug kas 200 tūkstančių metų. Tačiau dabar nuo praeito magnetinių polių apsikeitimo praėjo daugiau nei 780 tūkstančiai metų. Ir tai kelia nerimą.

Žemės magnetinis laukas saugo mūsų planetą nuo kosminės radiacijos ir įvairių kitų pavojingų dalelių. Jos yra nukreipiamos į šalį ir į Žemę nesitrenkia tiesiogiai būtent dėl magnetinio lauko. Per tiek tūkstančių metų mes taip pat įpratome naudotis magnetiniu Žemės lauku navigacijai. Jį naudoja ne tik paprasti kompasai, bet ir sudėtingesnės navigacijos sistemos ir net palydovai. Tačiau technologijos yra pakankamai pažangios, kad nuo paprasčiausio polių susikeitimo civilizacija nesubyrėtų. Kur kas didesnis pavojus yra magnetinio lauko susilpnėjimas.

Ženklai, kad Žemės magnetiniai poliai gali greitai susikeisti nėra tokie akivaizdūs. Visgi, Šiaurės polius juda vis didesniame plote, o ir kompiuteriniai modeliai rodo, kad metalai giliai mūsų planetoje juda taip, kaip ruošdamiesi magnetinio lauko apsivertimui. Blogiausia tai, kad šis procesas stipriai susilpnins planetos magnetinį lauką – kurį laiką Žemė neturės įprasto stiprumo apsaugos. Danielis Bakeras, kosminės radiacijos ekspertas iš Kolorado universiteto, teigia, kad magnetinių polių susikeitimas tikriausiai kai kurias Žemės vietas paverstų negyvenamomis. Susilpnėjęs magnetinis laukas tiesiog nebegalėtų žmonių ir gyvūnų apsaugoti nuo Saulės siunčiamų žalingų spindulių.

Magnetinis laukas saugo ir mūsų infrastruktūrą. Gali būti, kad būtų pažeisti ryšių palydovai, elektros tinklai ir kitos svarbiausios elektroninės sistemos. Tai sukeltų sumaištį ir siaubingus padarinius. Dėl to mokslininkai jau dabar įspėja gaminti radiacijai atsparesnius palydovus.

Blogiausia tai, kad prognozuoti didžiųjų pokyčių neįmanoma. Niekas negali pasakyti, kada poliai susikeis vietomis. Ženklai rodo, kad visai greitai, bet kada tiksliai? Po tūkstančio ar dešimties tūkstančių metų? O gal gerokai greičiau? Belieka viltis, kad tam žmonija jau bus pasiruošusi.