VU Chemijos institute – interaktyvūs eksperimentai su „Apple“
Bir­že­lio 5 d. Vil­niaus uni­ver­si­te­to Che­mi­jos ir geo­moks­lų fa­kul­te­te (VU CHGF) vyks ino­va­ty­vi pa­si­ruo­ši­mo che­mi­jos bran­dos eg­za­mi­nui pa­skai­ta. Pa­skai­to­je che­mi­niai eks­pe­ri­men­tai bus at­lie­ka­mi iš­ma­niai­siais įren­gi­niais, ku­riais mo­ki­nius ap­rū­pi­no „App­le“ par­tne­riai Lie­tu­vo­je – kom­pa­ni­ja „A­VAD Bal­tic“. Bend­ro­vės vers­lo ir edu­ka­ci­nių pro­jek­tų va­do­vas Man­gir­das Šap­ra­naus­kas džiau­gia­si, kad VU Che­mi­jos ins­ti­tu­to la­bo­ra­to­ri­jo­se pir­mą kar­tą bus pri­tai­ky­ta ši pra­kti­ka.

VU Chemijos instituto vyresnysis specialistas Vytautas Kavaliauskas pasakoja, kad paskaitoje bus naudojamos dvi programėlės: Science Journal ir Graphical. Mokiniai atliks tyrimus ir bus supažindinami su dviem pagrindinėmis chemijos sritimis: analize ir sinteze. Analizės metu naudodami „iPad“ jie atliks tiriamąjį darbą – nustatys ligoninei skirto preparato koncentraciją. Sintezės dalyje, sumaišius kelis reagentus, reikės gauti naują ir kitomis savybėmis pasižyminčią medžiagą.

Paskaitoje, naudojant programėles, bus nustatoma medžiagos koncentracija, taip pat atliekama cheminio eksperimento duomenų analizė.

Įdomiai ir išsamiai

Kaip sako VU CHGF studijų prodekanas dr. Ramūnas Skaudžius, išmanieji įrenginiai gali paįvairinti mokymo programą, dėstytojui padėti perteikti moksliškai pagrįstus eksperimentus, mokiniams – išnagrinėti sudėtingus reiškinius, atlikti įvairius matavimus, pavyzdžiui, garso ir apšvietimo.

„Ne vienus metus domiuosi, kaip galima eksperimentus atlikti išmaniaisiais įrenginiais. Yra įvairių metodikų. Interaktyviomis priemonėmis perteikiama informacija padeda sudominti mokinius, paįvairinti mokymo procesą, bet svarbiausia – tiksliai perteikti sudėtingus, moksliškai pagrįstus eksperimentus“, – teigia dr. R. Skaudžius.

CHGF prodekanas pasakojo, kad tokių interaktyvių paskaitų tikslas – paskatinti mokinius naudoti mobiliuosius įrenginius ne tik laisvalaikiu, bet ir chemijos eksperimentams atlikti. Juk, be visų kitų gerųjų savybių, didelis išmaniųjų įrenginių naudojimo privalumas – galimybė greitai gauti ir analizuoti duomenis.

Plačios naudojimo galimybės

„Apple“ į rinką jau yra išleidusi ne vieną sėkmingą produktą, leidžiantį mokytojams ir universitetų dėstytojams patogiai rengti mokomąją medžiagą, rašyti interaktyvias knygas ir teikti visavertį turinį savo mokiniams, o šie savo ruožtu turės galimybę naudotis šiuolaikiškomis daugialypės terpės knygomis, pasitelkdami „iPad“ planšetinius kompiuterius ir „Apple“ programinę įrangą.

M. Šapranauskas pasakoja, kad paskaitos dalyviai dirbs tradiciniais „iPad“. Tai priemonės, skirtos ir pramogoms, ir verslui, ir mokymuisi. Mokytojai ir dėstytojai nėra apribojami – jie gali naudoti pačias įvairiausias programėles, reikalingas mokymo tikslams, todėl žinias perteikti galima įvairaus amžiaus moksleiviams.

Norintieji dalyvauti paskaitoje dar gali užsiregistruoti, tereikia užpildyti registracijos formą čia.