Saulėtekio slėnyje bus steigiamas vienas iš CERN verslo inkubatorių
Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­me Da­vo­se (Švei­ca­ri­ja) da­ly­va­vu­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sau­sio 25 d. su Eu­ro­pos bran­duo­li­nių moks­li­nių ty­ri­mų or­ga­ni­za­ci­jos (CERN) ge­ne­ra­li­ne di­rek­to­re dr. Fa­bio­la Gia­not­ti su­ta­rė dėl dvie­jų CERN vers­lo in­ku­ba­to­rių stei­gi­mo Vil­niu­je ir Kau­ne. Vil­niaus CERN vers­lo in­ku­ba­to­rius įsi­kurs Sau­lė­te­kio slė­ny­je.

Ketvirtį amžiaus trunkantis Lietuvos ir CERN bendradarbiavimas smarkiai pasistūmėjo 2018 m. sausį, Lietuvai tapus asocijuotąja CERN nare ir nusibrėžus naujus – verslo inkubatorių steigimo Lietuvoje siekius. Šių metų vasario mėnesį pasirašius sutartį, Lietuva taps vienuoliktąja šalimi, kurioje CERN steigia verslo inkubatorius, ir taip įsitrauks į CERN žinių bei technologijų perdavimo ir mokslinių tyrimų komercinimo tinklą.

Vilniaus universitetas (VU) CERN veikloje dalyvauja jau nuo 1994 m., kai prof. habil. dr. Juozo Vidmančio Vaitkaus vadovaujama tyrėjų komanda prisijungė prie prof. Kenway Smitho komandos Glazgo universitete (Škotija) vykdomo tyrimo, nagrinėjančio GaAs medžiagos tinkamumą radiacijos detekcijai (CERN RD8 programa), ir darbus tęsia CERN RD50 programoje „Radiacijai atsparūs puslaidininkiniai radiacijos detektoriai ypač didelio šviesingumo kolaideriams“.

VU dalyvavimas CERN veikloje gerokai išsiplėtė Lietuvai įsitraukus į CMS (Kompaktinis mionų solenoidas) eksperimentą, kur aktyviai darbuojasi fizikai teoretikai (dr. A. Juodagalvio komanda) ir informatikai (prof. A. Juozapavičiaus komanda), taip pat prisijungus prie CERN koordinuojamų ES projektų AIDA ir AIDA2020 (profesorių E. Gaubo, G. Tamulaičio ir J. Vaitkaus komandos).

Lietuvai dar tebesiekiant asocijuotosios narystės CERN, VU Fizikos fakultete buvo įsteigtas Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centras, leidęs išplėtoti didelių energijų fizikos krypties veiklą Lietuvoje. Pagrindiniai šio centro darbai apima visuomenės švietimą apie fundamentaliąją fiziką, tarpdisciplininį bendradarbiavimą tarp įvairių CERN sričių, mokymų studentams ir jauniesiems mokslininkams organizavimą ir palengvina VU mokslininkų dalyvavimą įvairiose CERN programose ir eksperimentuose. Šiuo metu centro veikloje dalyvauja aštuonios mokslininkų grupės iš Fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astronomijos, Fotonikos ir nanotechnologijų institutų bei Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos instituto.

Lietuvai tapus pirmąja iš Baltijos šalių asocijuotąja CERN nare, į aukščiausio CERN valdymo organo – CERN tarybos ir kitų organų veiklą įtraukti VU Fizikos fakulteto mokslininkai prof. Jūras Banys, prof. Leonas Valkūnas ir dr. Andrius Juodagalvis. Tad VU mokslininkai turi galimybę prisidėti prie elementariųjų dalelių fizikos strategijos formavimo CERN organizacijoje, tuo tarpu Lietuvos verslui atsiveria galimybės dalyvauti prekių ir paslaugų tiekimo CERN organizacijai veikloje, plėsti Lietuvos pramonės potencialą.

Vilniuje ir Kaune steigiami CERN verslo inkubatoriai bus vieninteliai Vidurio bei Rytų Europoje, todėl turės didelę reikšmę viso regiono mokslo ir verslo vystymuisi. Vilniuje, Saulėtekio slėnyje, steigiamas CERN verslo inkubatorius atvers galimybes universiteto bendruomenei ir naujoms ar brandžioms Lietuvoje veikiančioms įmonėms pasinaudoti CERN sukauptomis žiniomis ir patirtimi, naujausiais išradimais ir duomenų bazėmis. Be to, Lietuva sulauks CERN ekspertų konsultacijų ir pagalbos kuriant ir diegiant su CERN susijusias technologijas ir produktus įvairiose srityse.