RRT: pranešimų apie žalingą turinį internete šiemet išaugo 5 kartus
Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba (RRT) pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį ga­vo 1264 pra­ne­ši­mus apie ne­tei­sė­tą ar ža­lin­gą tu­ri­nį in­ter­ne­te – pen­kis kar­tus dau­giau nei per­nai sau­sio-ko­vo mė­ne­siais (250 pra­ne­ši­mų).

Interneto naudotojai siuntė pranešimus apie informaciją, susijusią su rasinės ir tautinės nesantaikos kurstymu, pornografija, vaikų seksualiniu išnaudojimu, smurtu ar patyčiomis prieš asmenis, narkotinių medžiagų platinimu, taip pat apie neleistiną asmeninės informacijos skelbimą, teigiama RRT pranešime.

Po tyrimo tolesnių veiksmų imtasi 192 atvejais: 15 pranešimų persiųsta Policijos departamentui, 5 – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, 41 pranešimas apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus – kitų šalių karštosioms linijoms.

Įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams persiųstas 131 pranešimas, iš jų 89 – socialinio tinklo „Facebook“ administratoriams apie galimą narkotinių medžiagų (kanapių) platinimą šiame tinkle.

Taip pat RRT specialistai suteikė 83 konsultacijas socialinių tinklų naudotojams dėl neteisėtai paskelbtos asmeninės ar žalingos informacijos pašalinimo, užgrobtų paskyrų susigrąžinimo, tinkamų saugumo ir privatumo parinkčių nustatymo socialiniuose tinkluose.

RRT interneto karštoji linija Lietuvoje pagal Europos Komisijos Saugesnio interneto projektą veikia nuo 2007 metų. Šiuo metu 45 pasaulio šalyse veikia 51 tokios linijos, kurias jungia INHOPE. RRT karštoji linija yra INHOPE narė nuo 2008 metų.