Prof. Andrew R. Barronas pasiūlė naują požiūrį į vandens valymą
Che­mi­jos pro­fe­so­rius And­rew R. Bar­ro­nas spa­lio 25–27 d. Vil­niu­je vy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je „E­co­balt 2018“ pa­siū­lė pa­pras­tą ir lanks­tų spren­di­mą, lei­džian­tį kon­tro­liuo­ti pra­mo­ni­nių nuo­te­kų va­ly­mą, taip pat van­dens va­ly­mą gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­vė­se. Tai dvi tech­no­lo­gi­jos, pa­grįs­tos kon­tro­liuo­ja­mo pa­vir­šiaus funk­cio­na­li­za­vi­mu, įskai­tant ke­ra­mi­nius pa­vir­šius ir ang­lies na­no­vamz­džius.

Geriamasis vanduo tampa problema

Paprastų ir veiksmingų technologijų trūkumas iki šiol yra didelė kliūtis gyvenimo kokybei gerėti besivystančiuose pasaulio regionuose. Geriamojo vandens trūkumas yra viena didžiausių pasaulio problemų. Pramoninių nuotekų valymas (pakartotinis panaudojimas) tampa vis problemiškesnis, ypač sunkiosios pramonės srityje, pvz., gaminant vandenį naftos pramonei. O sausringuose regionuose plėtojamam žemės ūkiui taip pat reikia vis daugiau vandens.

„Modifikavę aliuminio oksidą, padarę filtrus ir per juos perleidę užterštą vandenį, teršalus atskirsime iš vandens. Angliavandenilių atskyrimas iš vandens leidžia pašalinti membraninį užteršimą. Taip gausime švarų geriamąjį vandenį“, – teigia mokslininkas.

Iš Didžiosios Britanijos atvykęs prof. A. R. Barronas pažymėjo, kad ši technologija yra lengvai pritaikoma, lengvai regeneruojama ir perdirbama, o eksploatavimo išlaidos – ypač mažos.

Kliūčių gyvenimo kokybei gerėti šalinimas

Konferenciją „Ecobalt 2018“ organizavo Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetas. Ji skirta aplinkosaugos klausimams: oro, vandens, dirvožemio užterštumo įvertinimui ir jo mažinimo galimybėms, naujiems, aplinką tausojantiems produktams, perdirbimui ir aplinkosauginiam švietimui.

Konferencijoje pranešimus skaitė prof. dr. Andrew R. Barronas, dr. Kiriaki Chrissopoulou iš Graikijos, prof. dr. Przemyslawas Niedzielskis iš Lenkijos, dr. Vijayalakshmi Velusami iš Didžiosios Britanijos, prof. habil. dr. Ewa Bulska iš Lenkijos, Vilniaus universiteto prof. dr. Aušra Valiūnienė, dr. Maarja Öpik iš Tartu universiteto, Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros atstovė Erika Mamaitienė, Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus vedėja Galina Garnaga-Budrė, Bendrovės „Grota“ atstovai Antanas Marcinonis, Saulius Janulevičius, Rūta Tekorienė. Įmonės „Veika“ atstovas dr. Aleksey Etinas pristatė chemijos industrijos ekorevoliucijos istoriją.