Pretendentai į akademinės etikos kontrolierius – Gintautas Bužinskas ir Nerijus Čepulis
Aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­riaus kan­di­da­tū­ros at­ran­kos ko­mi­si­ja Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bai svars­ty­ti ir bal­suo­ti tei­kia du kan­di­da­tus. Ko­mi­si­ja šian­dien po­sė­dy­je, ap­ta­ru­si gau­tus vi­suo­me­nės at­si­lie­pi­mus ir po­kal­bius su kan­di­da­tais bei tai, kaip kan­di­da­tai ma­to šios tar­ny­bos vaid­me­nį ir veik­lą, nu­spren­dė teik­ti doc. dr. Gin­tau­to Bu­žins­ko ir dr. Ne­ri­jaus Če­pu­lio kan­di­da­tū­ras.

„Šios pareigos reikalauja ne tik specialių žinių, kaip turi būti sprendžiami atskiri su akademine etika susiję klausimai, bet ir gebėjimas aiškiai matyti, kas ir kaip artimiausius penkerius metus ar daugiau turi būti daroma, stiprinant valstybės, kurioje laikomasi aukštų akademinės etikos standartų, perspektyvas. Būtent kompetencija, kurią atskleidė šie du kandidatai, yra svarbiausias veiksnys, nulėmęs jų atrinkimą“, – pranešime spaudai sako Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus kandidatūros atrankos komisijos pirmininkė, Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narė prof. dr. Edita Sužiedėlienė.

Lietuvos mokslo tarybos teikimu kontrolierių penkerių metų kadencijai skiria LR Seimas. Svarstyti atrankos komisijos rekomenduojamus kandidatus ir balsuoti Lietuvos mokslo taryba rinksis rugsėjo 10 d. 15 val. Posėdyje kandidatai Tarybai pristatys savo darbo vizijas eiti akademinės etikos ir kontrolieriaus pareigas ir atsakys į klausimus.

Konkursas atrinkti naują akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių šiais metais skelbtas du kartus. Kovo mėnesį paskelbus konkursą ir komisijai neatrinkus nė vieno kandidato rekomenduoti eiti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas, konkursas iš naujo buvo paskelbtas birželio mėnesį. Šiame konkurse dalyvavo penki kandidatai.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir inicijuojantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų. Tas pats asmuo kontrolieriumi negali būti skiriamas daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Dirbdamas kontrolieriumi jis negalės užimti jokių kitų pareigų.

Lietuvos mokslo taryba konkursą skelbia vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatais ir Lietuvos mokslo tarybos darbo reglamentu.