NASA zondas Saulės sistemos pakraštyje galimai atrado „sieną“?
NA­SA kos­mi­nis zon­das „New Ho­ri­zons“ pa­dė­jo moks­li­nin­kams ty­ri­nė­ti pa­slap­tin­gą fe­no­me­ną, ap­tik­tą Sau­lės sis­te­mos pa­kraš­ty­je, kur da­le­lės iš Sau­lės są­vei­kau­ja su tarpž­vaigž­di­niu kos­mo­su.

Šis regionas, yra vieta, kur neįkrauti vandenilio atomai iš tarpžvaigždinio kosmoso susitinka su dalelėmis iš mūsų Saulės.

Pastarosios iš mūsų Saulės pasklinda burbule, vadinamame heliosfera.

Taške, kuriame šie du dalykai sąveikauja, dar žinomame kaip heliopauzė, manoma, susikaupia iš tarpžvaigždinio kosmoso atkeliavęs vandenilis. Tai suformuoja tam tikrą „sieną“, kuri išsklaido atkeliaujančią ultravioletinę šviesą.

Prieš 30 metų NASA kosminiai zondai „Voyager 1“ ir „Voyager 2“ pirmąsyk aptiko šią sieną, o šįkart „New Horizons“ surado naujų jos egzistavimo įrodymų.

„Mes matome slenkstį tarp buvimo Saulės kaimynystėje ir buvimo galaktikoje,“ – teigė viena iš tyrimo bendraautorių dr. Leslie Young iš ne pelno organizacijos „Southwest Research Institute“, Kolorade, JAV.

„News Horizons“ šį atradimą atliko naudodamasis savo „Alice“ ultravioletinių spindulių spektrometru, atliekant matavimus nuo 2007 iki 2017 metų. Zondas atrado ultravioletinį spindesį, žinomą kaip Laimano-alfa linija (Lyman-alpha line), kuri susikuria, kuomet saulės dalelės susiduria su vandenilio atomais.

Šį ultravioletinį spindesį mes matome visoje Saulės sistemoje, tačiau heliopauzėje esama papildomų šaltinių, kuriuos sukelia vandenilio siena, sukurianti didesnį spindesį. Už šios sienos yra daugiau ultravioletinės šviesos, lyginant su tuo kiekiu, esančiu priešais ją, o tai leidžia spėti, kad siena išsklaido šią šviesą.

„Šis tolimas šaltinis galėtų būti vandenilio sienos pėdsakas, susiformavęs netoli vietos kur tarpžvaigždinis vėjas susiduria su Saulės vėju,“ – tyrime rašo mokslininkai.

Kol kas ši teorija nėra galutinė. Yra įmanoma, kad šį foninį spindesį sukelia kitas mūsų galaktikoje esantis ultravioletinės šviesos šaltinis. Kad būtų užtikrintai išsiaiškinta tikroji tiesa, „New Horizons“ ir toliau du kartu per metus vykdys sienos stebėjimo darbus.

Kažkuriuo momentu „New Horizons“ kirs šią sieną, jei tokia egzistuoja, taigi jo nustatomo ultravioletinės šviesos kiekis sumažės. Tai pateiktų papildomų įrodymų, kad siena ten iš tiesų yra.

Tyrimas, kuriame aprašomi šie atradimai, bus paviešintas „Geophysical Research Letters“.