Mūsų kaimynystėje netikėtai aptiko naują galaktiką
Pa­ukš­čių Ta­kas tu­ri ke­lias de­šim­tis pa­ly­do­vi­nių nykš­tu­ki­nių ga­lak­ti­kų – ma­žiau, nei prog­no­zuo­ja kai ku­rie teo­ri­niai mo­de­liai, bet vis­gi ga­na gau­sią šei­mą. Ki­tos ga­lak­ti­kos ir­gi tu­ri dau­gy­bę pa­ly­do­vų. Kai ku­rios iš šių nykš­tu­ki­nių ga­lak­ti­kų yra to­kios blau­sios, kad jas ap­tik­ti da­ro­si la­bai su­dė­tin­ga – į vie­ną dan­gaus lo­pi­nė­lį ge­riau­siais te­les­ko­pais rei­kė­tų žiū­rė­ti ke­le­tą va­lan­dų, jei ne die­nų, kad tap­tų įma­no­ma at­skir­ti ne­di­de­lį žvaigž­džių ir du­jų su­tan­kė­ji­mą nuo ap­lin­kos. Da­bar pri­sta­ty­ta ne­ti­kė­tai ap­tik­ta nykš­tu­ki­nė ga­lak­ti­ka, nuo Pa­ukš­čių Ta­ko nu­to­lu­si per be­veik de­vy­nis me­ga­par­se­kus, o nuo ar­ti­miau­sios di­de­lės ga­lak­ti­kos – per 600 ki­lo­par­se­kų, pa­na­šiai, kaip Pa­ukš­čių Ta­kas nuo And­ro­me­dos.

Naujoji galaktika, neoficialiai pavadinta Bedin 1, aptikta Hablo teleskopo duomenyse, kurie surinkti tyrinėjant Paukščių Take esantį žvaigždžių spiečių NGC 6752. Stebėjimų metu norėta užfiksuoti pačias blausiausias spiečiaus žvaigždes, todėl Hablas stebėjo spiečiaus kraštus labai ilgai – iš viso ilgiau nei 26 valandas.

Nagrinėjant surinktus duomenis aptiktas žvaigždžių telkinys, nepriklausantis spiečiui; tolesnė analizė parodė, jog tai yra labai tolima, maža ir blausi galaktika.

Naujai atrastos galaktikos gabaritai yra 840×340 parsekų, penkis kartus mažesni nei Didžiojo Magelano debesies. Tokios galaktikos vadinamos nykštukinėmis sferoidinėmis – jos įprastai yra labai mažos ir labai blausios.

Bedin 1 atstumas nuo artimiausios didelės galaktikos NGC 6744 daro ją ir ypatingai izoliuota – tai gali reikšti, kad ji per visą Visatos gyvavimo laiką sąveikavo su labai mažai kitų galaktikų. Dėl šios priežasties ji gali būti puikus galaktikų evoliucijos tyrimų taikinys, nes parodo, kaip vystėsi galaktikos, neveikiamos aplinkinių objektų gravitacijos.

Tyrimo rezultatai arXiv.