Mokslininkai kviečiami stažuotis Suomijoje
Moks­lo, ino­va­ci­jų ir tech­no­lo­gi­jų agen­tū­ra (MI­TA) tę­sia sėk­min­gą bend­ra­dar­bia­vi­mą su Suo­mi­ja. Lie­tu­vos ty­rė­jams ir moks­li­nin­kams šiuo me­tu siū­lo­ma vyk­ti sta­žuo­tis net į 5 Suo­mi­jo­je esan­čias or­ga­ni­za­ci­jas, kur jie ga­li kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją moks­li­nių ty­ri­mų ko­mer­ci­ni­mo klau­si­mais, iš­mok­ti, kaip bend­ra­dar­biau­ti su vers­lu ir pri­sta­ty­ti jiems ak­tua­lias ty­ri­mų pa­slau­gas.

Šiuo metu MITA yra suderinusi stažuočių vietas šiuose Suomijos universitetuose ir tyrimų centruose:

Suomijos Lappeenranta technologijų universitete (Lappeenranta University of Technology), kurio veiklos orientuotos į verslo vystymą bei žaliąją pramonę;

Rytų Suomijos universitete (University of Eastern Finland);

Karelijos taikomųjų mokslų universitete Suomijoje (University of Applied Sciences Karelia) ,

Suomijos mokslo parke (Joensuu Science Park);

Suomijos regioninės plėtros kompanijoje JOSEL (JOSEL Ltd).

Stažuotės gali būti organizuojamos ne tik Suomijoje, bet ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse esančiuose prestižiniuose universitetuose, mokslinių tyrimų centruose ar inovatyviose įmonėse. Stažuočių vietas gali inicijuoti tiek MITA, tiek patys mokslininkai. Stažuotės vietos derinamos atsižvelgiant į priimančiosios institucijos tinkamumą stažuotei atlikti.

Numatyta, kad stažuotės terminas turi būti ne trumpesnis kaip 28 dienos ir ne ilgesnis kaip 100 dienų, tačiau stažuotė gali būti skaidoma ir dalimis. Numatyta, kad stažuotės metu stažuotojui pasinaudojus teise daryti pertrauką, jam bus kompensuojamos kelionės išlaidos pagal fiksuotuosius įkainius.

2017 metais 14 mokslininkų iš Lietuvos pasinaudojo MITA stažuočių programa ES valstybėse. Jie turėjo galimybę mokytis Fraunhoferio institute (Štutgarte, Vokietijoje), Leipcigo universitete (Vokietijoje), regeneracinės medicinos įmonėje „The Cell Factory“ (Belgijoje), Helsinkio universitete (Suomijoje) ir kitur.