Lietuvos mokslo taryba pradėjo tyrėjų pritraukimo programą
Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­ba pa­skel­bė par­aiš­kų kon­kur­są Lie­tu­vo­je vyk­dy­ti di­de­lės apim­ties moks­li­nių ty­ri­mų su­ma­nios spe­cia­li­za­ci­jos kryp­ty­se pro­jek­tus, ku­riems va­do­vau­tų aukš­to ly­gio už­sie­nio moks­li­nin­kai ir ki­to­se ša­ly­se dir­ban­tys lie­tu­viai moks­li­nin­kai.

Pasak Lietuvos mokslo tarybos pirmininko prof. Dainiaus H. Paužos, potencialas burti mokslinių tyrimų grupes Lietuvoje yra didžiulis. Lietuvos tyrėjų ryšiai su tarptautinį pripažinimą turinčiais lietuvių kilmės ir užsienio mokslininkais nusidriekę visame pasaulyje, turime išvystytas mokslinių tyrimų infrastruktūras, modernią tyrimų įrangą. Kviečiame geriausius protus sutelkti perspektyvią tarptautinę grupę, jai vadovauti, perduoti patirtį ar tyrimų metodus bei pasiekti reikšmingų mokslinių rezultatų.

Naudojantis Europos Sąjungos fondų lėšomis vienam „Protų pritraukimo ir reintegracijos (SMART)“ projektui numatoma skirti iki 1 mln. eurų. Finansavimas bus skiriamas aukštų ir pritaikomų mokslinės veiklos rezultatų projektams, kuriuos 4 metus vykdys Lietuvoje dirbsianti mokslinio tyrimo grupė. Joje gali būti tiek Lietuvos, tiek užsienio tyrėjai, jai vadovauti turi aukšto lygio užsienio mokslininkai bei kitose šalyse dirbantys Lietuvos mokslininkai. Į projektus bus skatinama įtraukti ir jaunuosius tyrėjus. Lėšos bus skiriamos ne tik moksliniams tyrimams, tyrimo grupės narių atlyginimams ir komandiruotėms, bet ir tyrėjų iš užsienio persikėlimo išlaidoms kompensuoti.

Paraiškos „Protų pritraukimo ir reintegracijos (SMART)“ konkursui priimamos iki 2018 m. gegužės 28 d. Konkurso sąlygos skelbiamos kvietime teikti paraiškas. Konkursui skirtas lankstinukas lietuvių (PDF) ir anglų (PDF) kalbomis.

Šis kvietimas – tai pirmasis geriausių protų iš užsienio pritraukimo etapas. Šių metų spalio mėnesį planuojama skelbti kvietimą teikti paraiškas, skirtą pritraukti aukšto tarptautinio lygio užsienio profesorius.