Lietuviai paskambins į Tarptautinę kosminę stotį
Mi­nė­da­mos Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­tį Vil­niaus Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja ir pro­gim­na­zi­ja pir­ma­die­nį pla­na­vo su­kur­ti til­tą su kos­mo­su, ta­čiau ry­šio už­megz­ti ne­pa­vy­ko. Dėl ne­sėk­min­gos ko­mu­ni­ka­ci­jos, kai NA­SA su­pai­nio­jo nu­ma­to­mo po­kal­bio da­tą, Lie­tu­vos moks­lei­vių ir Tarp­tau­ti­nės kos­mi­nės sto­ties as­tro­nau­to po­kal­bis per­ke­lia­mas į va­sa­rio 14 d. NA­SA at­sip­ra­šė už su­kel­tus ne­pa­to­gu­mus.

Anksčiau skelbta, kad naudodami savo sukonstruotą techniką, abiejų mokyklų mokiniai 14 val. prasidėjusiame renginyje turėjo bandyti su astronautais, dirbančiais TKS, pasikalbėti tiesiogiai. Tai turėjo būti pirmasis toks projektas Lietuvos istorijoje.

Šiuo metu kosminėje stotyje dirba 54-oji ekspedicija. Pirmadienį planuota kalbėtis su NASA astronautu amerikiečiu Scottu Davidu Tingle`u.

Projektas „Tiltas tarp Lietuvos ir kosmoso“ vykdomas kartu su Vilniaus universiteto Radijo klubu ir Lietuvos radijo mėgėjų draugija.