Lietuva – 13-ta ES skaitmeninės rinkos indekse
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­skel­bė 2018 m. skait­me­ni­nės eko­no­mi­kos ir vi­suo­me­nės in­dek­so (DE­SI) re­zul­ta­tus. Nau­do­jant in­dek­są ste­bi­mi vals­ty­bių na­rių re­zul­ta­tai at­siž­vel­giant į to­kius ro­dik­lius kaip skait­me­ni­nio ry­šio, skait­me­ni­nių įgū­džių, in­ter­ne­ti­nės veik­los, įmo­nių skait­me­ni­ni­mo ir skait­me­ni­nių vie­šų­jų pa­slau­gų.

Lietuva užima 13-ą vietą iš 28 ES valstybių narių. Lietuvos DESI balas (56,6) aukštesnis už ES vidurkį (54,0). Lietuva priklauso vidutinių rezultatų pasiekusių šalių grupei kartu su Latvija, Čekija, Slovėnija, Prancūzija, Portugalija, Ispanija, Malta, Vokietija ir Austrija, rašoma pranešime spaudai.

Lietuva pasiekė itin gerų rezultatų galimybių naudotis ryšiu ir skaitmeninių technologijų integracijos srityse. Lietuva pasiekė geresnių rezultatų žmogiškojo kapitalo srityje, tačiau vis dar nesiekia ES vidurkio, o tam daugiausia įtakos turėjo nuolat mažėjanti mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos absolventų dalis ir vis dar maža IRT specialistų dalis tarp visų dirbančių asmenų, nors pastaruosius porą metų stebima teigiama pastarojo rodiklio kitimo tendencija. Lietuvos interneto naudotojai labai aktyviai naudojasi naujomis judriuoju ryšiu teikiamomis paslaugomis, pvz., mokėjimo priemonėmis, mobiliuoju e. parašu, automobilių stovėjimo, bankų paslaugomis ir pan. Skaitmeninių viešųjų paslaugų srityje Lietuva pasiekė aukštesnių už ES vidurkį rezultatų ir, palyginti su praėjusiais metais, smarkiai patobulėjo, taip pat toliau nuolat daro pažangą didindama e. valdžios paslaugų skverbtį.

Danijos, Švedijos, Suomijos ir Nyderlandų reitingas 2018 m. DESI yra aukščiausias ir jos yra tarp pasaulinių skaitmeninimo srities lyderių. Po jų rikiuojasi Liuksemburgas, Airija, Jungtinė Karalystė, Belgija, Estija. Per pastaruosius ketverius metus didžiausią pažangą padarė Airija, Kipras ir Ispanija

Europos Komisija pagal Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją pateikė 29 teisės aktų pasiūlymus ir neseniai priimtame komunikate Europos Parlamentą ir valstybes nares paragino juos priimti iki 2018 m. pabaigos.