Kosmose aptiktas junginys, dėl kurio Žemėje formuojasi visa gyvybė
Kuo dau­giau ste­bi­me tarpž­vaigž­di­nes du­jas, tuo dau­giau įvai­rių su­dė­tin­gų jun­gi­nių ten ap­tin­ka­me. Nuo pa­pras­čiau­sių mo­le­ku­lių, to­kių kaip van­de­ni­lis ar ang­lies mo­nok­si­das, iki de­šim­tis at­omų jun­gian­čių da­ri­nių, ku­rie bu­vo la­bai svar­būs ir gy­vy­bės at­si­ra­di­mui Že­mė­je.

Dabar pirmą kartą kosmose aptikta molekulė glikonitrilas (HOCH2CN). Šis junginys yra labai svarbus ribonukleotidų formavimui – vienam iš nukleininių rūgščių formavimosi žingsnių. Šios rūgštys – DNR ir RNR – yra visos gyvybės Žemėje pagrindas.

Molekulė aptikta gerai ištirtos prožvaigždės IRAS16293–2422 B aplinkoje, kurią nuo mūsų skiria apie 120 parsekų. Molekulė aptikta dviejose būsenose – šiltoje, arti žvaigždės, ir šaltoje, sistemos pakraščiuose. Iš viso molekulių nėra daug – maždaug viena glikonitrilo molekulė dešimčiai milijardų vandenilio molekulių, – bet vien jos egzistavimas yra gana netikėtas.

Tyrėjai pabandė atkurti molekulės formavimosi sąlygas skaitmeniniu modeliu, bet jiems nepavyko pasiekti tokios gausos, kokia stebima. Tai reiškia, kad kol kas nežinome apie kažkurias cheminių reakcijų grandines, formuojančias glikonitrilą kosmoso sąlygomis.

Tyrimo rezultatai arXiv.