Kinijoje žinias skaitys pirma virtuali diktorė
Ki­ni­jos vals­ty­bi­nė nau­jie­nų agen­tū­ra „Xin­hua“ va­kar pri­sta­tė sa­vo nau­jau­sią ži­nių dik­to­rę Xin Xiao­meng. Kuo ji ypa­tin­ga? Xin nė­ra ti­kras žmo­gus – tai rea­lis­tiš­kas kom­piu­te­ri­nis mo­de­lis, su­kur­tas nau­do­jant pa­žan­gias dirb­ti­nio in­te­lek­to tech­no­lo­gi­jas.

Nepriekaištingos išvaizdos Xin Xiaomeng trumpai prisistatė „Xinhua“ kanalo žiūrovams ir pranešė, kad darbą pradės kovo mėnesį. Virtualią diktorę sukūrė valstybinė naujienų agentūra, bendradarbiaujanti su paieškos sistema „Sogou“. Jos išvaizdą ir balso tembrą įkvėpė reali „Xinhua“ kanalo žinių diktorė Qu Meng.

„Xinhua“ pirmą virtualią diktorę žiūrovams pristatė praėjus trims mėnesiams, kai „įdarbino“ du žinių vedėjus vyrus. Jie jau perskaitė daugiau kaip 3400 naujienų pranešimų. Anksčiau tie diktoriai žinias skaitydavo tik sėdėdami prie stalo ir beveik nenaudodami kūno kalbos. Tačiau pastaruoju metu programos gerokai patobulėjo.

Nesename vaizdo įraše matyti, kaip vienas diktorių – Xin Xiahao – stovėdamas pasakoja žiūrovams apie savo sistemos atnaujinimus: „Nuo šiol dirbsiu ne prie stalo, o skaitysiu naujienas priešais stalą. Žinias vesiu stovėdamas. Galiu atlikti daugiau rankų gestų ir rodyti įvairias veido išraiškas. Dabar turiu vardą – Xin Xiaohao. Dėl šio atnaujinimo galėsiu geriau skaityti naujienas.“

Tokie virtualūs žinių diktoriai vis dar nesugeba tobulai imituoti realių kolegų, ypač jų lūpų judesių. Tačiau atrodo itin realistiškai ir kai kuriais aspektais net yra pranašesni už žmones. Pavyzdžiui, šie diktoriai niekada nepameta teksto ir neužsikerta kalbėdami.