Kas vyksta galaktikų branduoliuose?
Ak­ty­vūs ga­lak­ti­kų bran­duo­liai – cen­tri­nės su­per­ma­sy­vios juo­do­sios sky­lės ir į jas kren­tan­ti me­džia­ga – tu­ri vai­ni­kus, su­da­ry­tus iš la­bai karš­tų la­bai re­tų du­jų. Il­gą lai­ką bu­vo ma­no­ma, kad du­jas įkai­ti­na jų pa­čių mag­ne­ti­nio lau­ko li­ni­jų per­si­jun­gi­mas, ku­rio me­tu mag­ne­ti­nė ener­gi­ja iš­lais­vi­na­ma ir per­duo­da­ma du­jų da­le­lėms.

Tačiau nauji stebėjimai parodė, kad bent dviejose aktyviose galaktikose vainiko magnetinis laukas yra pernelyg silpnas, kad įkaitintų dujas iki stebimos temperatūros.

Abiejose galaktikose aptikta sinchrotroninė spinduliuotė – radijo bangos, kurias skleidžia elektronai, judėdami magnetiniame lauke. Būtent jos intensyvumas leido apskaičiuoti magnetinio lauko stiprumą; jis pasirodė esąs apie 10 gausų – maždaug 20 kartų daugiau, nei Žemės paviršiuje. Visgi tokio stiprumo nepakanka paaiškinti milijardą laipsnių siekiančiai dujų temperatūrai.

Spinduliuotės spektras taip pat rodo, kad kai kurie elektronai vainike įgreitinti šiluminių procesų, o kiti – nešiluminių, galbūt sąveikų su tuo pačiu magnetiniu lauku. Tai gali padėti atsakyti į klausimą apie vainiko temperatūrą, bet kol kas tyrėjai atsakymo neturi.

Tyrimo rezultatai

arXiv.