Kaip sutramdyti niokojančius uraganus ir tuo pačiu prigaminti atsinaujinančios elektros energijos?
To­kie ura­ga­nai, kaip Flo­ren­ci­ja ir Har­vis, par­odo ko­kią siau­bin­gą ga­lią jie tu­ri ir žmo­nėms be­lie­ka tik slėp­tis. Ta­čiau nau­ji ty­ri­mai ro­do, kad yra bū­das, kaip su to­kiais ura­ga­nais ko­vo­ti, dar prieš jiems pa­sie­kiant že­my­ni­nę da­lį. Ir kas ge­riau­sia – tai ne­tgi ga­li pa­dė­ti pa­ga­min­ti at­si­nau­ji­nan­čios elek­tros ener­gi­jos.

Remiantis „Environmental Research Letters“ paskelbtų tyrimu, kompiuteriniai modeliai rodo, jog jūrose esančios vėjo jėgainės „siurbia“ energiją iš uraganų ir priverčia juos kilti aukštyn į dangų. Dėl to sumažėja kritulių kiekis ir naikinimo mastas.

„Jūrose esančios vėjo jėgainės tikrai gali būti gera priemonė, siekiant susilpninti uraganus bei sumažinti jų žalą“, – sakė viena iš tyrimo autorių ir Delavaro universiteto profesorė Christina Archer.

„Kuo daugiau yra vėjo jėgainių, tuo didesnis poveikis bus uraganui. Vėjo jėgainės dienų dienas siurbtų energiją iš uraganų ir juos, tiesiogine to žodžio prasme, silpnintų. Galiausiai jie (uraganai) susimoka už savo galybę ir aš dėl to esu labai patenkinta.“

Deja, bet reikia pripažinti, jog dabartinės vėjo jėgainės yra stabdomos, esant itin dideliam vėjui. Jos tiesiog nėra suprojektuotos taip, kad sugebėtų atlaikyti uraganus bei stiprias audras. Tad tokios vėjo jėgainės nesustabdys uraganų ir joms darbuojantis toliau viskas gali baigtis maždaug taip:

Tačiau Christina Archer teigia, kad iki 2020-ųjų metų rinkoje pasirodys naujų vėjo jėgainių, kurios jau sugebės atlaikyti audrų bei uraganų vėjus ir ji tikisi, kad tai padės ne tik apsaugoti pakrantėse įsikūrusius miestus bei jų žmones, bet dar ir pagamins atsinaujinančios elektros energijos.