Kaip gamtos mokslai keičia mūsų gyvenimą?
Jei­gu svars­to­te, ko­kių spe­cia­lis­tų at­ei­ty­je rei­kės dau­giau­sia, ver­ta per­žiū­rė­ti ino­va­ci­jų, ku­rios es­min­gai kei­čia kiek­vie­no iš mū­sų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, at­ra­di­mų pe­rio­diš­ku­mą. Vil­niaus uni­ver­si­te­to Che­mi­jos ir geo­moks­lų fa­kul­te­to pro­fe­so­rius Ri­man­tas Rau­do­nis sa­ko, kad kiek­vie­na ko­ky­biš­ka ino­va­ci­ja pra­džio­je iš­gy­ve­na in­ku­ba­ci­nį pe­rio­dą ir tik vė­liau ji ma­siš­kai skver­bia­si į vi­sas gy­ve­ni­mo sri­tis, kol pa­sie­kia įsi­so­ti­ni­mo laips­nį.

Taigi klausimas, renkantis perspektyvią profesiją, turėtų būti ne kokių specialistų trūks, o kokios inovacijos šiuo metu išgyvena inkubacinį etapą.

Nanomedžiagos

Pasak prof. R. Raudonio, šiuo metu prognozuojama, kad inkubacinį laikotarpį išgyvena nanomedžiagų ir nanotechnologijų taikymas.

Nanomedžiagos – tai cheminės medžiagos, kurių struktūrinių vienetų matmenys yra nuo 1 iki 100 nanometrų. Šių struktūrinių vienetų dydį galbūt bus lengviau įsivaizduoti žinant, kad plauko storis apie 10 000 kartų didesnis už nanodalelių dydį.

Nanomedžiagos keičia energetikos, medicinos sritis, verslininkai nanomedžiagas pradeda naudoti kosmetikos, drabužių pramonėje, taip pat nanomedžiagos naudojamos onkologinių navikų terapijai, ličio jonų baterijoms, kurios naudojamos elektriniuose automobiliuose, saulės baterijų plokštėms.

Apskaičiuota, kad planetoje nanomedžiagų rinkos vertė yra 20 mlrd. eurų. Šiuo metu nanomedžiagų sektoriuje tiesiogiai dirba 300–400 tūkst. žmonių visoje Europoje, tačiau didėjantis šių medžiagų poreikis didina ir specialistų, gebančių su jomis dirbti ir jas kurti, poreikį.

Nanotechnologijos

Nanomedžiagos suteikė milžinišką postūmį technologijoms. Nanotechnologijos yra naujo lygmens inžinerija. Nanotechnologijos kuriamos remiantis faktu, kad nanodalelės pasižymi visiškai kitokiomis savybėmis negu net ir tos pačios cheminės sudėties medžiagos, tačiau didesnės dalelės.

Prognozuojama, kad nanotechnologijomis paremtų produktų vertė visame pasaulyje išaugs keliolika kartų (2015 m. buvo 2 tūkst. mlrd. eurų).

Daugiau apie nanomedžiagas, nanotechnologijas ir molekulinių variklių pritaikymo sritis prof. Rimantas Raudonis papasakos jau šį penktadienį, vasario 8 d., 12 val. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyksiančioje parodoje STUDIJOS 2019.