Kai mašinos atims darbus iš žmonių
Kai kas sa­ko, jog pa­sau­lis dar la­bai to­li nuo to­kios so­cia­li­nės ge­ro­vės sis­te­mos, kai kiek­vie­nas žmo­gus gaus stan­dar­ti­nę al­gą vien už tai, kad gy­ve­na. Ta­čiau to­kios sis­te­mos ša­li­nin­kai tei­gia, kad kaip tik 2018 me­tais ba­zi­nių pa­ja­mų idė­ja įsit­vir­tins pa­grin­di­nės sro­vės po­li­ti­ko­je mies­tų ir vals­ty­bių ly­giu.

Bazinių pajamų eksperimentai jau vykdomi arba planuojami Kenijoje, Kanadoje, Kalifornijoje (JAV), Škotijoje (Jungtinė Karalystė), Indijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje, Ugandoje. Diskusijų šia tema tikimasi Lenkijoje, Meksikoje, Japonijoje.

Ekonomistams ir technikos ekspertams, kurie numato greitą robotų, lemsiančių didelį nedarbą, ateitį, patinka mintis per bazines pajamas kompensuoti darbuotojams prarastą darbo užmokestį. Manoma, kad jei mašina atims iš žmogaus darbą, universalios bazinės pajamos padės jam išvengti skurdo, kol susiras naują darbą.

Rutgeris Bregmanas, Olandijos istorikas bei bazinių pajamų šalininkas, pabrėžia, kad bazinės pajamos nėra kokia nors viena idėja, nes sistema gali būti labai įvairi, o mąstymo kryptis. Tokiai mąstymo krypčiai pritaria vis daugiau politikų, ypač kairiųjų.

Tyrimai rodo, kad iki 2030 metų net 375 mln. žmonių (maždaug 14 proc .pasaulio darbo jėgos) gali tekti keisti darbus dėl automatizacijos. Tai ypač palies aukšto gyvenimo lygio šalis. Pasikeitimai pasaulio darbo rinkoje bus milžiniški tiek gamybos, tiek žemės ūkio pramonėje. Vyriausybės, verslai ir individai turės į tai reaguoti.

Teoriškai dabartinės technologijos leidžia robotams perimti iki 50 proc. darbų pasaulyje. Automatizuotos gali būti 5 iš 10 darbo vietų. Kraštutiniu atveju 32 proc. Amerikos darbuotojų (166 mln. žmonių), 33 proc. Vokietijos (59 mln.) ir 46 proc. Japonijos (37 mln.) bus išstumti iš savo darbų.

Tiesa, robotizacija sukurs ir naujų darbo vietų, galbūt net tiek pat, kiek sunaikins. Didžiausias iššūkis bus sklandus ir stabilus pereinamasis laikotarpis, todėl reikės įvairiausių programų, valstybinio ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo bei finansinės paramos darbo užmokestį praradusiems žmonėms. Universalios bazinės pajamos yra vienas būdų, galinčių padėti tai išspręsti. Todėl pasaulyje galima tikėtis vis daugiau panašių eksperimentų. Kuo greičiau vyriausybės supras, kad universalios bazinės pajamos nėra kokia nors ateities utopija, o būtinybė, tuo geriau jos bus pasirengusios ateinantiems pokyčiams.