JAV technologijų karas su Kinija smogė Billui Gatesui – saugios ir pigios branduolinės energijos nebus?
Pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus Bi­lo Ga­te­so bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos bend­ro­vė dir­ba prie ban­do­mo­jo pro­jek­to, ku­riuo sie­kia­ma ša­lia Pe­ki­no iš­plė­to­ti sau­ges­nę ir pi­ges­nę bran­duo­li­nę ener­gi­ją. Ta­čiau ne­se­niai šie pla­nai su­sto­jo. Kaip pra­ne­ša „The Wall Street Jour­nal“, to prie­žas­tis yra nau­jie­ji JAV Ener­ge­ti­kos de­par­ta­men­to nuo­sta­tai, ku­rie ri­bo­ja Ame­ri­kos ir Ki­ni­jos bran­duo­li­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes.

Be to, kad yra taikomi nauji Kinijos ir Amerikos prekių tarifai, naujausiais apribojimais reikalaujama, kad bet kuris susitarimas tarp dviejų šalių, dėl branduolinių technologijų, užtikrintų, jog šios technologijos nebus naudojamos kariniams tikslams.

Matyt Gateso kompanija „TerraPower“ negali įgyvendinti šio reikalavimo ir yra priversta ieškoti naujos šalies-partnerės savo eksperimentiniam branduoliniam reaktoriui.

Deja, pasirinkimas nėra jau toks didelis ir žlungantis Gateso bendradarbiavimas su Kinija rodo, kaip tarptautinės įtampos ir įvairūs ekonominiai karai gali pakenkti pastangoms kurti naujos kartos technologijas.

„TerraPower“ bando sukurti tai, kas vadinama „keliaujančių bangų“ reaktoriumi. Jis galėtų generuoti, naudoti ir regeneruoti sau reikalingą kurą iš nusodrinto urano. Iš jo jau pašalinta dauguma skylančio urano-235 izotopo.

Toks reaktorius žymėtų naujos, pigios, švaresnės ir mažiau rizikingos branduolinės energetikos eros pradžią, tačiau pats reaktorius kainuoja apie 1 milijardą JAV dolerių.

Tokia reikalingų investicijų suma yra per didelė daugeliui šalių su kuriomis bendradarbiauja „TerraPower“. Net ir tokioms kompanijos partnerėmis, kaip Turkija bei Jungtiniai Arabų Emyratai.

Bilas Gatesas savo viešame internetiniame dienoraštyje rašė, kad svarstytų galimybę visas „TerraPower“ operacijas perkelti į JAV, tačiau šiuo metu tai padaryti yra per daug sudėtinga dėl esančių reguliavimo kliūčių.

Gatesas taip pat rašė, kad „pasaulis turi dirbti ir prie daugelio kitų sprendimų, siekiant sustabdyti klimato kaitą. Pažangi branduolinė energija yra vienas [iš tų būdų] ir aš tikiuosi įtikinti JAV lyderius prisijungti prie šio žaidimo.“