CERN pasmerkė „įžeidžiamą“ paskaitą apie moteris ir mokslą ir nušalino jos autorių
Eu­ro­pos bran­duo­li­nių ty­ri­mų or­ga­ni­za­ci­ja (CERN) pir­ma­die­nį lai­ki­nai nu­trau­kė bend­ra­dar­bia­vi­mą su vie­nu kvies­ti­niu moks­li­nin­ku, ku­ris sa­vo pa­skai­to­je par­eiš­kė, jog fi­zi­ką „su­kū­rė vy­rai“, o mo­te­rys esą rei­ka­lau­ja spe­cia­li­zuo­to dar­bo ne­tu­rė­da­mos tin­ka­mos kva­li­fi­ka­ci­jos.

Savo pristatymą Alessandro Strumia iš Pizos universiteto pademonstravo penktadienį šioje Ženevoje įsikūrusioje laboratorijoje per seminarą, skirtą sąryšiui tarp dalelių teorijos ir lyties.

Pristatyme, kuriame yra įvairių skaidrių, grafikų ir diagramų, atrodo, teigiama, kad vyrai diskriminuojami fizikos srityje.

Vienoje skaidrėje teigiama, kad moterys iš pradžių stoja į lyčių studijas, o po to protestuoja, kad jiems niekas nesiūlo darbo mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) srityje.

„Fiziką išgalvojo vyrai – į ją nesiunčiami kvietimai“, – sakoma vienoje skaidrėje.

CERN savo ruožtu išplatino pareiškimą, kuriame pareiškė, kad „laiko kviestinio mokslininko pristatymą, pademonstruotą per seminarą, skirtą dalelių teorijai ir lyčiai, itin įžeidžiamu“.

„Dėl šios priežasties (organizacija) nusprendė pašalinti skaidres iš interneto saugyklos, remdamasi Elgesio kodeksu, kuriame netoleruojami išpuoliai prieš asmenis ir įžeidimai“.

Savo antrame pareiškime organizacija nurodė, kad „nedelsdama nušalina mokslininką nuo bet kokios CERN veiklos, kol tiriamas praėjusią savaitę nutikęs įvykis“.

CERN nuo 2016-ųjų pirmą kartą vadovauja moteris – dalelių eksperimentinės fizikos ekspertė iš Italijos Fabiola Gianotti.

Anot laboratorijos, nepaisant jos mėginimų panaikinti lyčių nelygybę organizacijos viduje, moterys vis dar užima mažiau kaip penktadalį darbo vietų.

CERN tikina, kad remia iniciatyvas, kurių tikslas – paskatinti moteris dalyvauti moksle.

„Įvairovė neabejotinai egzistuoja CERN ir yra viena pagrindinių vertybių, kuriomis grindžiamas mūsų Elgesio kodeksas“, – pabrėžiama pareiškime.

„Organizacija pasiryžusi visais lygiais skatinti įvairovę ir lygybę“, – priduriama jame.