CERN kviečia moksleivius atlikti eksperimentus su greitintuvais
Eu­ro­pos bran­duo­li­nių moks­li­nių ty­ri­mų or­ga­ni­za­ci­ja (CERN) penk­tus me­tus iš ei­lės vi­so pa­sau­lio moks­lei­vius kvie­čia da­ly­vau­ti kon­kur­se „Da­le­lių pluoš­te­liai mo­kyk­loms“ (angl. „Beam­li­ne for schools“, BL4S). Var­žy­ma­sis dėl ga­li­my­bės dviem sa­vai­tėm tap­ti CERN la­bo­ra­to­ri­jos moks­li­nin­ku 2019 m. kon­kur­se pra­si­dė­jo jau lie­pą. Par­aiš­kos bus pri­ima­mos iki 2019 me­tų ko­vo 31 d. Lai­mė­ju­sios ko­man­dos skel­bia­mos bir­že­lio mė­ne­sį, o eks­pe­ri­men­tus gar­sio­je da­le­lių fi­zi­kos la­bo­ra­to­ri­jo­je ga­lės įvyk­dy­ti 2019 m. rug­sė­jo-spa­lio mė­ne­siais. Jau da­bar į kon­kur­są yra už­si­re­gis­tra­vę dau­giau kaip 100 ko­man­dų.

CERN BL4S projekte gali dalyvauti vyresnių klasių (16–20 m.) moksleiviai iš viso pasaulio.

„Stiprėjant gamtamoksliniam ugdymui Lietuvos mokyklose, galbūt artimoje ateityje atsiras aktyvių lietuvių moksleivių grupių, kurios pasiryš dalyvauti ar net laimės šį mokykloms skirtą CERN konkursą“, – tikisi Lietuvos atstovas CERN Tarybos Finansų komitete, Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Andrius Juodagalvis.

Moksleivių grupės kartu su savo mokytojais yra kviečiamos siūlyti mokslinio eksperimento idėją, kuri gali būti įgyvendinama naudojant didelės energijos dalelių greitintuvus.

„Tiesa, 2019–2020 metais CERN greitintuvų kompleksas neveiks, ruošiant jį didelio intensyvumo Didžiajam hadronų greitintuvui (HL-LHC), tad konkurso nugalėtojai tais metais savo tyrimus atliks kitoje žymioje dalelių fizikos laboratorijoje – DESY (Hamburgas, Vokietija)“, – patikslino dr. A. Juodagalvis.

Šių metų konkurse varžėsi 195 komandos, kurios pateikė savo eksperimentus ir paaiškino, kokį fizikos klausimą jie tikėtųsi atsakyti, jei CERN laboratorijoje galėtų panaudoti įgreitintų dalelių pluoštelį. Dvi 2018 m. konkurso nugalėtojų komandos iš Filipinų ir Indijos rugsėjo mėnesio pabaigoje dviem savaitėms atvyko į CERN įvykdyti savo mokslinių eksperimentų. Su nugalėtojais susitiko ir su jų eksperimentais susipažino CERN Tarybos bei jos komitetų posėdžiuose dalyvaujantys Lietuvos atstovai.

Filipiniečių komanda tikėjosi nustatyti, ar tam tikros rūšies trumpai gyvuojančios dalelės – vadinamieji „pionai“ – tiktų spindulinei vėžio terapijai. O Indijos moksleiviai tyrė elektringų dalelių elgesį magnetiniame lauke ir tikisi rasti ryšį tarp Žemės magnetinio lauko anomalijų ir kosminių spindulių srauto.

CERN kvietimas teikti paraiškas 2019 metų „Beamline for schools“ konkursui.