„Mokslo sriuba“: kokie darbai vyko Ignalinos AE po Černobylio avarijos?
„Ge­rai ži­no­da­mi tą pro­jek­tą (Čer­no­by­lio AE – red. past.), tai, kad jis tu­rė­jo rei­kia­mas ap­sau­gas ir tech­no­lo­gi­nį reg­la­men­tą, mes ne­ga­lė­jo­me pa­ti­kė­ti, kad reak­to­rių įma­no­ma su­griau­ti. To nie­ka­da ne­tu­rė­jo bū­ti. Bet kai bu­vo nu­sta­ty­ta, kiek pa­žei­di­mų pa­da­rė ir Čer­no­by­lio AE va­do­vai, ir per­so­na­las, pa­si­da­rė aiš­ku, kad įra­šai apie draus­mę ir sau­gos kul­tū­rą – tai ne tuš­ti žo­džiai.“ – pri­si­me­na Vik­to­ras Še­val­di­nas, Ig­na­li­nos AE di­rek­to­rius 1991 – 2010 m..

Kiek saugi ar nesaugi buvo Ignalinos atominė elektrinė? Ar kada buvo kilusi reali grėsmė? Kaip buvo užtikrinamas šio giganto saugumas ir ko Lietuva pasimokė iš Černobylio avarijos?

Pažintinės laidos „Mokslo sriuba“ kūrėjai kviečia iš arčiau susipažinti su Ignalinos atomine elektrine.