„Magnetinės salos“ sužlugdys ITER projektą?
Bran­duo­li­nė sin­te­zė ga­lė­tų tiek­ti pra­ktiš­kai ne­ri­bo­tą elek­tros ener­gi­ją, ta­čiau no­rint įval­dy­ti šį pro­ce­są, moks­li­nin­kai dar tu­ri iš­siaiš­kin­ti, kaip reak­to­riuo­se sta­bi­li­zuo­ti plaz­mą. Ir pa­na­šu, jog dar vie­nu žings­niu pri­ar­tė­jo­me prie šio tiks­lo – Pri­nsto­no uni­ver­si­te­to ir Ener­gi­jos de­par­ta­men­to (DOE) moks­li­nin­kai įsi­ti­ki­nę, kad jų at­ras­ta tech­ni­ka ga­li bū­ti la­bai nau­din­ga ir eks­pe­ri­men­ti­nį Eu­ro­pos reak­to­rių pa­leis­tų į dar­bą dar iki 2025-ųjų me­tų.

Tyrime, kurio rezultatai paskelbti moksliniame žurnale „Physical Review Letters“, kalbama apie tam tikrą plazmos struktūrą, kurią mokslininkai vadina „magnetine sala“.

Šios magnetinės salos gali sukelti sudėtingus plazmos sutrikimus, kurie sustabdytų vykdomus sintezės eksperimentus ir netgi galėtų pažeisti pačius reaktorius.

Mokslininkai nustatė, kad apšaudant plazmą radijo dažnių bangomis, tuo pačiu metu kuriant nedidelius temperatūros svyravimus, jie gali stabilizuoti medžiagą ir neleisti susidaryti pavojingoms magnetinėms saloms.

Prinstono ir DOE mokslininkai mano, kad naujausias jų darbas ir jo rezultatai gali būti naudingi tarptautiniame eksperimentiniame reaktoriuje ITER. Tai yra didžiulis tarptautinis projektas, kurio metu mokslininkai siekia įvaldyti branduolinę sintezę ir padaryti ją praktiška bei galima naudoti komerciškai.

„Nerimaujama, kad [magnetinės] salos tampa didesnės ir sukelia ITER [sintezės reaktoriaus] sutrikimus“, – sakė Prinstono tyrėjas ir šio tyrimo narys Allen’as Reiman’as. „Pasinaudojus šiomis žiniomis, turėtų būti palengvintas ITER plazmos stabilizavimo procesas.“