„Facebookui“ – dviejų savaičių ES ultimatumas
Eu­ro­pos Są­jun­ga da­vė Jung­ti­nių Vals­ti­jų kom­pa­ni­jai „Fa­ce­book“ dvi sa­vai­tes pa­teik­ti at­sa­ky­mus į klau­si­mus, ku­rių su­kė­lė ki­lęs skan­da­las dėl to pa­ties pa­va­di­ni­mo so­cia­li­nio tink­lo nau­do­to­jų as­me­ni­nių duo­me­nų rin­ki­mo ir ne­tin­ka­mo pa­nau­do­ji­mo.

Skelbiama, kad ES bendrovei nusiuntė laišką, kurio kopiją gavo agentūra AFP.

„Ar neseniai kilęs skandalas palietė kokius nors ES piliečių duomenis? – laiške socialiniam tinklui, be kitų klausimų, parašė už teisingumą atsakinga ES komisarė Vera Jourova. – Būčiau dėkinga sulaukusi atsakymo per kitas dvi savaites.“