Žygimantas Pavilionis – paskirtas TS-LKD tarptautiniu sekretoriumi
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos Pre­zi­diu­mas va­kar įvy­ku­sia­me po­sė­dy­je į tarp­tau­ti­nio se­kre­to­riaus par­ei­gas vien­bal­siai de­le­ga­vo par­ti­jos ir Sei­mo na­rį, il­ga­me­tį dip­lo­ma­tą Žy­gi­man­tą Pa­vi­lio­nį.

Par­la­men­ta­ras su­ti­ko pri­im­ti šį pa­siū­ly­mą, dė­ko­da­mas už par­eikš­tą pa­si­ti­kė­ji­mą ir ža­dė­da­mas pa­gal ga­li­my­bes ak­ty­viai at­sto­vau­ti TS-LKD par­ti­jai tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je.

Ž. Pa­vi­lio­nis – bu­vęs Lie­tu­vos ne­pap­ras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius JAV ir Mek­si­kai. Yra ap­do­va­no­tas or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ri­te­rio kry­žiu­mi. 2008 m. jis ap­do­va­no­tas Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tės Oran­je-Nas­sau Groo­tof­fi­cier or­di­nu. 2009 m. – Bel­gi­jos Ka­ra­lys­tės Leo­pol­do II ko­man­do­ro or­di­nu bei or­di­no „Už nuo­pel­nus Len­ki­jai“ Ko­man­do­ro kry­žiu­mi, Gru­zi­jos gar­bės or­di­nu bei JAV De­mo­kra­ti­jos bend­ri­jos „Mark Pa­lmer“ ap­do­va­no­ji­mu už in­dė­lį ko­vo­jant už lais­vę ir de­mo­kra­ti­ją pa­sau­ly­je.

Ž. Pa­vi­lio­nis pa­kei­tė iki šiol šias par­ei­gas užė­mu­sią Gin­ta­rę Nar­ke­vi­čiū­tę, nu­spren­du­sią pa­keis­ti veik­los po­bū­dį.