Žygimantas Mauricas apie „Sodros“ vyšninius vokus: tai šaipymasis iš Lietuvos žmonių
140 tūkst. pa­gal dar­bo su­tar­tis dir­ban­tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams nuo pir­ma­die­nio pra­de­da­mi siųs­ti „Sod­ros“ vyš­ni­niai vo­kai, ku­riuo­se – pri­mi­ni­mas dėl per ma­žai su­mo­kė­tų mo­kes­čių. Eko­no­mis­to Žy­gi­man­to Mau­ri­co ma­ny­mu – tai dar vie­nas „Sod­ros“ šai­py­ma­sis iš Lie­tu­vos žmo­nių. 

Va­di­na­mie­ji vyš­ni­niai vo­ke­liai – so­cia­li­nė ak­ci­ja pri­min­ti ne­le­ga­lias pa­ja­mas gau­nan­tiems žmo­nėms, kad jau lai­kas iš­ei­ti iš še­šė­lio ir pra­dė­ti mo­kė­ti mo­kes­čius, ir taip pa­si­di­din­ti pen­si­ją.

„Sod­ros“ va­do­vas Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius pri­sta­tė „Vyš­ni­nio vo­ko“ ini­cia­ty­vą, ku­rios tiks­las – at­kreip­ti dė­me­sį į nu­sle­pia­mus mo­kes­čius ir ne­su­kau­pia­mą bū­ti­ną­jį dar­bo sta­žą: kiek­vie­nais me­tais ket­vir­ta­da­lis į pen­si­ją iš­ei­nan­čių žmo­nių ne­tu­ri su­kau­pę bū­ti­no­jo 30 me­tų sta­žo, o iš vi­so to­kių pen­si­nin­kų šiuo me­tu yra virš 51 tūkst.

„Šian­dien pra­dė­si­me siųs­ti vyš­ni­nius vo­kus. Ma­no­me, kad yra apie 160 tūkst. as­me­nų, ku­rie ne­už­dir­ba net mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo. Da­ro­me prie­lai­dą, kad ženk­li da­lis tų žmo­nių gau­na pa­ja­mas „vo­ke­ly­je“. Per vie­ne­rius me­tus žmo­nės tu­ri su­rink­ti 12 mėn. sta­žą, t. y. už­dirb­ti 12 mi­ni­ma­lių at­ly­gi­ni­mų. De­ja, Lie­tu­vo­je yra vien 10 tūkst. įmo­nių va­do­vų, ku­rie ne­už­dir­ba net mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo. Kai pa­ly­gi­na­me tų as­me­nų, ku­rie tu­ri su­kau­pę 30 m. sta­žą ir ku­rie ne­tu­ri, pen­si­jos dy­dis ski­ria­si be­veik dvi­gu­bai“, pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė M.Sin­ke­vi­čius.

Ta­čiau eko­no­mis­tas Žy­gi­man­tas Mau­ri­cas ma­no ki­taip. Jo tei­gi­mu, to­kie vyš­ni­nių vo­ke­lių siun­ti­nė­ji­mai tai dar vie­nas „Sod­ros“ šai­py­ma­sis iš Lie­tu­vos pi­lie­čių. Sar­kas­tiš­kai jam skam­ba pra­de­da­ma pla­tin­ti in­for­ma­ci­ja apie trūks­ta­mą pen­si­jos sta­žą, o tai reiš­kia, kad „a­je­tau­tau, gre­sia net ~100 eu­rų ma­žes­nė vals­ty­bi­nė pen­si­ja (su są­ly­ga, kad aps­kri­tai tą pen­si­ja ka­da nors bus, di­dė­jant pen­si­niam am­žiui ir bū­ti­na­jam sta­žui...). Bet, ger­bia­mie­ji, štai kur klau­si­mas: O ko­dėl „Sod­ra“ ne­siun­čia to­kių laiš­kų pa­kan­ka­mai mo­kes­čių mo­kan­tiems as­me­nims? Per skys­tos blauz­dos? Gal­būt bai­mi­na­si, kad de­šim­tis ar šim­tus tūks­tan­čių eu­rų mo­kes­čių per vi­są gy­ve­ni­mą są­ži­nin­gai su­mo­kė­ję gy­ven­to­jai pa­ma­tys, kad už tai jiems bus „at­ly­gin­ta“ ar­ti skur­do ri­bos esan­čia pen­si­jos su­ma, tad jiems pra­eis bet koks no­ras aps­kri­tai mo­kė­ti mo­kes­čius? Ar ne­su­vo­kia­ma, kad be es­mi­nės „Sod­ros“ re­for­mos ir pa­ska­tų sa­va­no­riš­kai da­ly­vau­ti sis­te­mo­je stip­ri­ni­mo, jo­kie laiš­kai ma­žin­ti še­šė­lio ne­pa­dės. Re­for­mos yra ži­no­mos, bet vil­ki­na­mos dėl po­li­ti­nės va­lios trū­ku­mo t.y. vir­tua­lių sąs­kai­tų įve­di­mas, ba­zi­nės pen­si­jos/­mo­ti­nys­tės/­tė­vys­tės bei ki­tų ne­drau­di­mi­nių iš­mo­kų per­kė­li­mas į vals­ty­bės biu­dže­tą, „Sod­ra“ įmo­kų su­ma­ži­ni­mas iki max. 20%, įmo­kų ir iš­mo­kų tamp­res­nis ry­šys ir t.t. Lie­tu­vo­je „Sod­ros“ sis­te­ma at­lie­ka ne drau­di­mo, o vel­tė­džių ir pa­šal­pi­nių iš­lai­ky­mo funk­ci­ją, ku­rią fi­nan­suo­ja są­ži­nin­gai mo­kes­čius mo­kan­tys dar­buo­to­jai (t.y. vi­du­ri­nio­ji kla­sė) pvz. du vai­kus au­gi­nan­tis ir mi­ni­ma­lų dar­bo už­mo­kes­tį už­dir­ban­tis as­muo „Sod­rai“ per me­tus su­mo­ka 1832 eu­rus SoD­ros mo­kes­čių (40.18% sa­vo Bru­to at­ly­gi­ni­mo) t.y. tiek pat kiek mi­li­jo­ni­nius di­vi­den­dus iš­siė­męs įmo­nės va­do­vas­/ak­ci­nin­kas for­ma­liai įdar­bin­tas už mi­ni­mu­mą (0.3% nuo sa­vo pa­ja­mų).

140 tūkst. laiš­kų gy­ven­to­jams pla­nuo­ja­ma pri­sta­ty­ti per tris sa­vai­tes, to­kia ak­ci­ja, pla­nuo­ja­ma, bus vyk­do­ma kas­met.