Žydų gelbėtojai prisimena Holokausto siaubą
Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do at­mi­ni­mo die­nos iš­va­ka­rė­se, pre­zi­den­tė ap­do­va­no­jo 47 as­me­nis, ku­rie An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais gel­bė­jo žy­dus nuo na­cių ge­no­ci­do. Dau­gu­ma jų ap­do­va­no­ti po mir­ties.

„Da­bar tarp mū­sų ne­bė­ra dau­gy­bės tų, ku­riuos ap­do­va­no­ja­me, bet sa­vo žyg­dar­biu jie vi­sa­da iš­liks gy­vi kiek­vie­no mū­sų šir­dy­je. Tai mū­sų par­ei­ga taip pat. Lin­kiu, kad tai įkvėp­tų ir su­teik­tų kiek­vie­nam jė­gų vi­sa­da ir vi­sur gin­ti mū­sų lais­vę, sau­go­ti žmo­gų ir puo­se­lė­ti de­mo­kra­ti­ją“, - ce­re­mo­ni­jo­je kal­bė­jo Lie­tu­vos va­do­vė.

Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky sa­kė, kad žy­dai nie­ka­da ne­pa­mirš sa­vo ge­ra­da­rių, o žy­dų gel­bė­to­jus va­di­no Lie­tu­vos tau­tos švie­su­liais ir did­vy­riais.

„Gel­bė­da­mi ne­kal­tų žy­dų gy­vy­bes nuo ka­tas­tro­fos, šie žmo­nės kar­tu gel­bė­jo sa­vo šei­mos, sa­vo, sa­vo tau­tos oru­mą“, - tei­gė F.Kuk­lians­ky.

Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiu­mi ap­do­va­no­ta Ka­zi­mie­ra Pe­trai­tie­nė žur­na­lis­tams pa­sa­ko­jo, jog jos šei­ma iš­gel­bė­jo dau­gy­bę žy­dų.

„Aš bu­vau vai­kas, tė­vai slė­pė nuo mū­sų, ka­dan­gi žy­dus gel­bė­ti bu­vo pa­vo­jin­ga, mir­tis grė­sė, bet nuo vai­kų ne­pas­lėp­si, mes vis­ką vi­si su­pra­to­me ir pa­skui bend­rai gel­bė­jo­me. Tė­tis bu­vo ei­gu­lys, mū­sų na­mai prie miš­ko bu­vo (...), val­gy­ti ne­šda­vo­me į miš­ką, po de­šimt, po dau­giau žmo­nių bū­da­vo miš­ke, tai ne­šda­vo­me su ki­bi­rais val­gy­ti, ma­my­tė duo­ną ska­nią kep­da­vo“, - pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

Tė­vo Vin­cen­to Ra­mo­no ap­do­va­no­ji­mą at­siė­męs Kleo­pas Ra­mo­nas pa­sa­ko­jo, kad jo šei­ma ke­lioms die­noms bu­vo pri­glau­du­si vie­ną su­žeis­tą mer­gai­tę.

„Su­žeis­tą mer­gai­tę ra­do tė­ve­lis miš­ke, pa­si­ta­rė, par­ne­šė į na­mus, šie­ne pa­da­rė sky­lę, o mes, vai­kai, rin­ko­me žo­ly­tes, vi­rė ar­ba­tas, jai bu­vo su pirš­tu­kai nu­kirs­ti“, - pri­si­mi­nė K.Ra­mo­nas.

Anot jo, kai­mą Jur­bar­ko ra­jo­ne eva­ka­vus, šei­ma kar­tu ve­žė­si ir su­žeis­tą mer­gai­tę.

„Ji taip pat ant ve­ži­mo sė­dė­jo, jei­gu „vo­kie­tys“ bū­tų su­ži­no­jęs, kad čia sė­di žy­del­kai­tė, bū­tu­me mes vi­si vie­to­je mi­rę“, - svars­tė jis.

Vy­ro ži­nio­mis, iš­gel­bė­to­ji šiuo me­tu gy­ve­na Ka­na­do­je.

Rug­sė­jo 23-ią­ją bus mi­ni­ma Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na, liu­di­jan­ti 1943-iai­siais tą­dien su­nai­kin­to Vil­niaus ge­to is­to­ri­ją.

Per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą na­ciai Lie­tu­vo­je, daž­nai pa­de­da­mi lie­tu­vių ko­la­bo­ran­tų, iš­žu­dė 90 proc. iš maž­daug 208 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų.

Iz­rae­ly­je vei­kian­tis Jad Va­še­mo ins­ti­tu­tas dėl žy­dų gel­bė­ji­mo Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­liais yra pri­pa­ži­nęs 877 Lie­tu­vos gy­ven­to­jus.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je gy­ve­na apie 3 tūkst. žy­dų.