Žydų bendruomenės pirmininkei F. Kukliansky – YIVO apdovanojimas
Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei Fai­nai Kuk­lians­ky skir­tas YI­VO Žy­dų moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to ap­do­va­no­ji­mas už nuo­pel­nus stip­ri­nant žy­dų bend­ruo­me­nę Lie­tu­vo­je.

Už ly­de­rys­tę taip pat įver­tin­ta bu­vu­si JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je An­ne E.Der­se , o vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nų ap­do­va­no­ji­mas skir­tas iš Šven­čio­nių ki­lu­siam ir Vil­niaus ge­te ka­lė­ju­siam is­to­ri­kui Icha­kui Ara­dui.

YI­VO kas­met pa­ger­bia žy­dų is­to­ri­jos, kul­tū­ros sklai­dai ir bend­ruo­me­nėms nu­si­pel­niu­sius žmo­nes iš vi­so pa­sau­lio. Šių me­tų ap­do­va­no­ji­mai įteik­ti tre­čia­die­nį Niu­jor­ke, kur įsi­kū­ru­si ins­ti­tu­to būs­ti­nė.

F.Kuk­lians­ky anks­čiau yra įver­tin­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mu – or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ri­te­rio kry­žiu­mi.

YI­VO žy­dų moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tas bu­vo įkur­tas 1925 me­tais Vil­niu­je, tuo­me­ti­nė­je Len­ki­jo­je, kaip pir­mo­ji Ry­tų Eu­ro­pos žy­dų pa­sau­lie­ti­nio moks­lo aka­de­mi­ja. 1940 ins­ti­tu­tas per­kė­lė veik­lą į Niu­jor­ką.

Šiuo me­tu YI­VO ar­chy­vą ir bib­lio­te­ką su­da­ro 24 mi­li­jo­nai do­ku­men­tų ir dau­giau kaip 385 tūkst. kny­gų, įskai­tant pa­sau­ly­je di­džiau­sią me­džia­gos ji­diš kal­ba ko­lek­ci­ją.