Žydų bendruomenė Lietuvoje norėtų įamžinti žydų gelbėtojų atminimą
Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nė pa­si­gen­da Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­liams skir­to įam­ži­ni­mo Lie­tu­vo­je, Vil­niaus val­džia kol kas kon­kre­čių idė­jų ne­svars­to.

Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky tei­gia­mai įver­ti­no vi­suo­me­ni­nin­kų pa­siū­ly­tą ini­cia­ty­vą sta­ty­ti pa­mink­lą žy­dų gel­bė­to­jams Iz­rae­ly­je, bet ma­no, kad to­kio įam­ži­ni­mo pir­miau­sia rei­kė­tų Vil­niu­je.

„O ko­dėl rei­kia Iz­rae­ly­je sta­ty­ti, o ne Lie­tu­vo­je? Ar Lie­tu­vo­je ne­rei­kia pa­gerb­ti gel­bė­to­jų? Aš ne­ži­nau, gal­būt per daug ne­bus, jei Iz­rae­ly­je at­si­ras to­kia skulp­tū­ra. Gal­vo­ju, kad yra iš­ei­vių iš Lie­tu­vos, ku­rie li­ko gy­vi, jei aps­kri­tai kas nors li­ko gel­bė­to­jų dė­ka. Ma­nau, kad žmo­nės ne­prieš­ta­raus dėl ši­to. Bet gal rei­kė­tų pir­miau­sia Lie­tu­vo­je su­sit­var­ky­ti“, – BNS sa­kė F.Kuk­lians­ky.

Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius su­tin­ka, kad pa­ger­biant žy­dų gel­bė­to­jus Lie­tu­vo­je rei­kė­tų „la­bai daug pa­sis­tū­mė­ti“ – jis at­krei­pė dė­me­sį, jog Iz­rae­ly­je, Jad Va­šem me­mo­ria­le Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­liams iš Lie­tu­vos yra pa­so­din­ti me­džiai, tuo me­tu Vil­niu­je, nau­jos ta­ry­bos ini­cia­ty­va, per­nai vie­na sos­ti­nės gat­vių pa­va­din­ta ryš­kiau­sios lie­tu­vių tei­suo­lės Onos Ši­mai­tie­nės var­du.

„Bet aš ma­nau, kad rei­kės ir dau­giau to­kių ženk­lų, ypač, kai šiais lai­kais pri­me­na­ma, kad ne­ma­žai lie­tu­vių prie žy­dų nai­ki­ni­mo pri­si­dė­jo. Rei­kia ne­už­mirš­ti ir to, kad la­bai daug lie­tu­vių ir žy­dus gel­bė­jo (...). Ma­nau, kad Vil­niu­je ir­gi rei­kė­tų įam­ži­ni­mo“, – BNS tvir­ti­no R.Ši­ma­šius, ta­čiau kol kas ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ar sa­vi­val­dy­bė pri­si­dės prie to.

F.Kuk­lians­ky taip pat pri­mi­nė, jog anks­čiau svars­ty­ta sta­ty­ti me­mo­ria­lą Kau­ne, ku­rį bū­tų pro­jek­ta­vęs žy­mus žy­dų kil­mės JAV ar­chi­tek­tas Da­nie­lis Li­bes­kin­das, ta­čiau tai ir li­ko tik idė­ja.

Or­ga­ni­za­ci­ja „ Vil­no­ja“, ku­riai va­do­vau­ja Vil­niaus po­li­ti­kas, me­ro R.Ši­ma­šiaus ko­le­ga iš Li­be­ra­lų są­jū­džio Vid­man­tas Mar­ti­ko­nis, pir­ma­die­nį at­vi­ru laiš­ku krei­pė­si į Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rių Lie­tu­vo­je Ami­rą Mai­mo­ną, ku­ria­me pa­siū­lė sta­ty­ti Tel Avi­ve pa­mink­lą Lie­tu­vos žmo­nėms, gel­bė­ju­siems žy­dų gy­vy­bes per Ho­lo­kaus­tą. Laiš­kas taip pat ad­re­suo­tas Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei Fai­nai Kuk­lians­ky, prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui, kul­tū­ros mi­nis­trui Ša­rū­nui Bi­ru­čiui.

Iz­rae­lio am­ba­sa­da BNS pa­tvir­ti­no, jog laiš­kas yra gau­tas ir am­ba­sa­do­rius ar­ti­miau­siu me­tu su­si­pa­žins su jo tu­ri­niu.

Pats V.Mar­ti­ko­nis sa­ko, jog idė­jos sta­ty­ti skulp­tū­rą Vil­niu­je ne­svars­tan­tis, nes pir­miau­sia no­ri ži­nią apie Lie­tu­vo­je gy­ve­nu­sius žy­dų gel­bė­to­jus pa­skleis­ti pa­čia­me Iz­rae­ly­je.

„Iz­rae­lio gy­ven­to­jų aky­se mū­sų, Lie­tu­vos vaiz­das šiek tiek pa­ge­rė­tų, nes da­bar do­mi­nuo­ja Ef­rai­mo Zu­rof­fo (Si­mo­no Wie­sent­ha­lio cen­tro Je­ru­za­lės biu­ro di­rek­to­riaus) pro­pa­gan­da. Su­pran­tu, kad žmo­gus iš to gal­būt gy­ve­na, bet čia bū­tų su­pra­ti­mas vi­sos žy­dų bend­ruo­me­nės. Tiks­las – kad at­si­ras­tų Iz­rae­ly­je. Lie­tu­vo­je mes pa­tys pa­sta­ty­ti ga­li­me ir de­šimt, šim­tą – ga­lų ga­le, jau yra pa­na­šaus po­bū­džio at­mi­ni­mo ženk­lų, bet no­riu, kad ži­no­tų pa­sau­lis“, – sa­kė jis.

V.Mar­ti­ko­nis tei­gia ope­ra­ty­viai ga­vęs Iz­rae­lio am­ba­sa­dos pa­ti­ki­ni­mą, kad su­si­ti­ki­mas su am­ba­sa­do­riu­mi A.Mai­mo­nu bus or­ga­ni­zuo­ja­mas. Po­li­ti­kas taip pat sa­ko esąs pa­si­ruo­šęs su­ras­ti, kas su­kur­tų me­mo­ria­lą ir jį įreng­tų sa­vo lė­šo­mis.

Pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis dis­ku­si­jos apie Ho­lo­kaus­tą ir lie­tu­vių vaid­me­nį ja­me su­ak­ty­vė­jo Rū­tai Va­na­gai­tei iš­lei­dus kny­gą „Mū­siš­kiai“, ku­rio­je pa­sa­ko­ja­ma apie žy­dų žu­dy­nė­se da­ly­va­vu­sius lie­tu­vius.

Per Ho­lo­kaus­tą žu­vo apie 90 proc. iš 208 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų. Žu­dant žy­dus, Lie­tu­vą oku­pa­vu­siems na­ciams ne­re­tai tal­kin­da­vo vie­tos ko­la­bo­ran­tai.

Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­liais yra pri­pa­žin­ta dau­giau nei 800 Lie­tu­vos pi­lie­čių, An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais gel­bė­ju­sių žy­dus nuo na­cių ge­no­ci­do.