Žvalgybos institucijos pristatys grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus
Pir­ma­die­nį Sei­me vi­suo­me­nei bus pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų par­eng­ti grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­mai.

An­tra­sis ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­tas prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) taip pat pa­teiks vie­šas veik­los at­as­kai­tas, pra­ne­šė Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

Vie­ša in­for­ma­ci­ja apie žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų veik­lą bei grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tei­kia­ma kas­met va­do­vau­jan­tis Žval­gy­bos įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis.

Pri­sta­ty­me da­ly­vaus Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, An­tra­sis ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius pul­ki­nin­kas Al­vy­das Šiu­pa­ris, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Gri­na.

Per­nai pri­sta­ty­to­je at­as­kai­to­je VSD iš­sky­rė Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos bei sau­gu­mo tar­ny­bų veik­lą prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus. Teig­ta, kad šias žval­gy­bos tar­ny­bas do­mi­na Lie­tu­vos vi­daus ir už­sie­nio po­li­ti­ka, eko­no­mi­ka ir ener­ge­ti­ka, Lie­tu­vos žval­gy­bos tar­ny­bos, stra­te­gi­niai pro­jek­tai, Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ir ki­ber­ne­ti­nė inf­ras­truk­tū­ra.

At­as­kai­to­je pa­brėž­ta, kad sa­vo tiks­lams sie­kia­ma iš­nau­do­ti tau­ti­nes ma­žu­mas, kurs­ty­ti et­ni­nę prieš­prie­šą Bal­ti­jos vals­ty­bė­se.

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu vyks­ta du teis­mo pro­ce­sai dėl šni­pi­nė­ji­mo Bal­ta­ru­si­jos nau­dai.