Žvalgybininkai nori teisės taikyti fizinę ir psichinę prievartą
Lie­tu­vos žval­gy­bos par­ei­gū­nai sie­kia tu­rė­ti tei­sę ne tik esant rei­ka­lui pa­nau­do­ti tar­ny­bi­nį gink­lą, bet ir tai­ky­ti spe­cia­lią­sias prie­mo­nes, fi­zi­nę ir psi­chi­nę prie­var­tą.

Šiuo me­tu de­ri­na­mos Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) par­eng­tos tai nu­ma­tan­čios Žval­gy­bos įsta­ty­mo pa­tai­sos.

„Pro­jek­to tiks­las – su­teik­ti tei­sę žval­gy­bos par­ei­gū­nams esant tar­ny­bi­niam bū­ti­nu­mui nau­do­ti ne tik tar­ny­bi­nius šau­na­muo­sius gink­lus, bet ir spe­cia­lią­sias prie­mo­nes, tai­po­gi su­vie­no­din­ti žval­gy­bos par­ei­gū­nų bei ki­tų vals­ty­bė­je tar­nau­jan­čių par­ei­gū­nų spe­cia­lių­jų prie­mo­nių ir šau­na­mų­jų gink­lų pa­nau­do­ji­mo pa­grin­dus“, – tvir­ti­na VSD di­rek­to­rius Da­rius Jau­niš­kis.

Šiuo me­tu įsta­ty­mas nu­ma­to, kad žval­gy­bos par­ei­gū­nai ga­li nau­do­ti tik tar­ny­bi­nius gink­lus. Pa­gal pro­jek­tą, jiems dar bū­tų su­teik­ta tei­sė nau­do­ti spe­cia­lią­sias prie­mo­nes – to­kias, ku­rios tie­sio­gi­nio pa­vo­jaus as­mens gy­vy­bei ne­ke­lia, bet ga­li at­gra­sy­ti tei­sės pa­žei­dė­jus, su­lai­ky­ti ad­mi­nis­tra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus ar nu­si­kals­ta­mas vei­kas pa­da­riu­sius as­me­nis, at­rem­ti kė­si­ni­mą­si į as­me­nį ar tur­tą.

Įsta­ty­mas įpa­rei­go­tų par­ei­gū­ną prie­var­tą nau­do­ti tik esant tar­ny­bi­niam bū­ti­nu­mui ir tik tiek, kiek to rei­kia tar­ny­bi­nėms funk­ci­joms vyk­dy­ti. Jis tu­rė­tų at­siž­velg­ti į kon­kre­čias ap­lin­ky­bes ir pa­vo­jų, tei­sės pa­žei­di­mo po­bū­dį, in­ten­sy­vu­mą ir in­di­vi­dua­lias pa­žei­dė­jo sa­vy­bes.

„Fi­zi­nė prie­var­ta nau­do­ja­ma tik ta­da, kai psi­chi­nė prie­var­ta bu­vo ne­veiks­min­ga ar­ba kai bet koks del­si­mas ke­lia pa­vo­jų žval­gy­bos par­ei­gū­no ar ki­to as­mens gy­vy­bei ar svei­ka­tai“, – ra­šo­ma pro­jek­te.

Siū­lo­ma leis­ti fi­zi­nę prie­var­tą žval­gy­bos par­ei­gū­nams nau­do­ti, kai no­ri­ma ap­si­sau­go­ti ar ap­sau­go­ti ki­tus as­me­nis nuo gre­sian­čio pa­vo­jaus gy­vy­bei ar svei­ka­tai, kai ven­gia­ma vyk­dy­ti par­ei­gū­nų rei­ka­la­vi­mus ar nu­ro­dy­mus, su­lai­kant pa­žei­dė­jus, at­re­miant už­puo­li­mus, sie­kiant su­sig­rą­žin­ti spe­cia­lią­sias prie­mo­nes, iš­lais­vin­ti užim­tus ob­jek­tus, stab­dant trans­por­to prie­mo­nę, lai­vą ar or­lai­vį, už­ker­tant ke­lią ad­mi­nis­tra­ci­niams nu­si­žen­gi­mams ar nu­si­kals­ta­moms vei­koms.

Anot pro­jek­to, ag­re­sy­vius as­me­nis bū­tų ga­li­ma su­riš­ti ar jiems pa­nau­do­ti an­tran­kius.

„Pro­jek­tu no­ri­ma už­ti­krin­ti, kad šau­na­ma­sis gink­las bū­tų pa­nau­do­ja­mas laips­niš­kai, t. y. kad gink­lo nau­do­ji­mas ati­tik­tų pro­por­cin­gu­mo pri­nci­po tu­ri­nį, kai ki­tos prie­var­tos prie­mo­nės yra ne­veiks­min­gos ar­ba kai ki­tų prie­var­tos prie­mo­nių ne­įma­no­ma pa­nau­do­ti dėl ky­lan­čio pa­vo­jaus gy­vy­bei ar svei­ka­tai. Šiuo me­tu Žval­gy­bos įsta­ty­mas reg­la­men­tuo­ja tik tar­ny­bi­nio šau­na­mo­jo gink­lo nau­do­ji­mą ir ne­su­tei­kia ga­li­my­bės žval­gy­bos par­ei­gū­nams nau­do­ti ki­tų spe­cia­lių­jų prie­mo­nių, o tai ke­lia ri­zi­ką pa­nau­do­ti per­tek­li­nę prie­var­tą“, – aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tvir­ti­na D.Jau­niš­kis.