Žvaigždžių nėra, bet ne šventieji puodus lipdo
Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio va­kar pa­siū­ly­ti kan­di­da­tai į mi­nis­trus ak­ty­viai ap­ta­ria­mi so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. In­ter­nau­tų iš­va­da: nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė – pro­fe­sio­na­lai be po­li­ti­nės pa­tir­ties, bet ge­rai, kad ne ra­di­ka­lai.

Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus nuo­mo­ne, mi­nis­trų są­ra­šas – ge­riau nei bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis. „Ti­kiuo­si, kad jie bus ne abs­trak­tūs „pro­fe­sio­na­lai“ (api­bū­di­ni­mas la­bai tin­ka­mas gy­dy­to­jams, tei­si­nin­kams, vai­ruo­to­jams, prog­ra­muo­to­jams, etc.), bet dau­giau – ti­kri ly­de­riai, at­ne­šan­tys dau­giau svei­ko pro­to ir ge­ros am­bi­ci­jos į sri­tis, už ku­rias ruo­šia­si bū­ti at­sa­kin­gi. Pa­ly­gi­ni­mui – aka­de­mi­kas And­re­jus Sa­cha­ro­vas bu­vo „pro­fe­sio­na­las“, kai so­vie­tams kū­rė at­omi­nę bom­bą, o ly­de­riu ta­po ta­da, kai sto­jo į pir­mas gre­tas gin­ti žmo­gaus tei­ses nuo to pa­ties so­vie­ti­nio re­ži­mo. Mi­nis­trų rei­kia ne šiaip pro­fe­sio­na­lų, mi­nis­trų rei­kia sa­vo sri­tį iš­ma­nan­čių ly­de­rių, ku­rių veik­la yra ne ano­ni­mi­nė ir ne­utra­li, o as­me­niš­ka ir pri­nci­pin­ga“, – sa­vo pa­sky­ro­je Fa­ce­book ra­šo R. Ši­ma­šius.

Jam an­tri­na par­ti­jos bi­čiu­lis Sei­mo na­rys Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­cius. „Taip, Sau­lius Skver­ne­lis tę­si žo­dį: pa­skelb­tų mi­nis­trų są­ra­še ne­ma­žai sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lų ir ger­bia­mų žmo­nių, dau­ge­lis pa­si­žy­min­tys svei­ku pro­tu. Ra­di­ka­lų mi­nis­trų tar­pe bus vos vie­nas ki­tas“, – pa­ste­bi par­la­men­ta­ras. Kar­tu spė­ja, kad „po­li­ti­nės pa­dan­gės ne­nuš­vies nau­jos ryš­kios žvaigž­dės, vei­kiau tai vi­du­ti­nio ka­lib­ro eks­per­tai. Bet jei bus pa­tvir­tin­ta, šios Vy­riau­sy­bės su­dė­tis, ji bus stip­res­nė už nu­ei­nan­čios“. „Di­džio­ji da­lis mi­nis­trų ne­tu­ri jo­kios po­li­ti­nės pa­tir­ties, to­dėl per­mai­nų dar­bot­var­kė į prie­kį ju­dės su­nkiai, o svar­biau­sių spren­di­mų ga­lia kon­cen­truo­sis Sei­me ir vi­sų pir­ma R.Kar­baus­kio ran­ko­se. Bet svar­biau­sia da­bar, ko­kia bus Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma ir kaip su jos įgy­ven­di­ni­mu de­rės nau­ja su­dė­tis“, – ra­šo G. Ste­po­na­vi­čius.

Sei­mo na­rio kon­ser­va­to­riaus Jur­gio Raz­mos nuo­mo­ne, pir­mas įspū­dis – ne­blo­gas, „ti­krai ge­res­nis ne­gu bu­vo pa­skel­bus anks­tes­nę – soc­de­mų, „dar­bie­čių“ ir „tvar­kie­čių“ Vy­riau­sy­bę“. „Ne­ti­kė­tai net ga­li­ma ras­ti vie­ną ki­tą mi­nis­trą, iš­ug­dy­tą de­ši­nių­jų Vy­riau­sy­bės lai­kais. Be­je, so­cial­de­mo­kra­tų pa­siū­ly­ti kan­di­da­tai ke­lia dau­giau prob­le­mų ne­gu LVŽS ar as­me­niš­kai S.Skver­ne­lio pa­si­rink­tie­ji: ūkio mi­nis­tras dėl nau­jų me­ro rin­ki­mų kaš­tų ir ne­pa­si­reiš­ki­mo cen­tri­nės po­li­ti­kos ly­giu, tei­sin­gu­mo mi­nis­tras – dėl ga­li­mų ne­tin­ka­mų ry­šių ir veiks­mų Tau­ra­gė­je. Ko­kie be­bū­tų at­ski­rų mi­nis­trų pre­li­mi­na­rūs ver­ti­ni­mai, lin­kiu sėk­mės nau­ja­jai Vy­riau­sy­bei, nes jos sėk­mė, tai ir Lie­tu­vos, jos žmo­nių sėk­mė“, – ra­šo sa­vo pa­sky­ro­je J. Raz­ma.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to de­ka­nas Aud­rius Vaiš­nys tei­gia, kad Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė – „šian­dien ge­riau­sias pa­si­rin­ki­mas į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus: MOS­TA va­do­vė bu­vo ži­no­ma kaip kom­pe­ten­ci­jų žmo­gus. Skelb­da­vo, ver­tin­da­vo ob­jek­ty­viai ir pri­nci­pin­gai“, – ra­šo jis. Pro­fe­so­riui pri­ta­ria J. Raz­ma, ne­pai­sy­da­mas, anot jo, „kad švie­ti­mo mi­nis­trė yra įta­kin­gos so­cial­de­mo­kra­tės Mil­dos Pe­traus­kie­nės mar­ti“.

Pa­sak eko­no­mis­tės Je­ka­te­ri­nos Ro­ja­kos, „švie­žiai iš­kep­tos Vy­riau­sy­bės su­dė­tis pra­džiu­gi­no: ne to­kia ra­di­ka­li, kaip ga­lė­jo bū­ti, ir nė kva­po aro­gan­ci­jos. Tai, kad kai ku­rie iš mi­nis­trų ne­bu­vo iki šiol įtrauk­ti į po­li­ti­nius už­ku­li­sius, ver­tin­čiau, grei­čiau, tei­gia­mai. Ne kar­tą te­ko ma­ty­ti, kaip ge­ros idė­jos pa­sik­lys­ta po­li­ti­kos ko­ri­do­riuo­se, o įspraus­tos į ki­tų su­for­muo­tus griež­tus pro­ce­dū­ri­nius rė­mus drą­sios re­for­mos su­bliūkš­ta. Pa­lin­kė­čiau nau­jo­kams star­tuo­ti pa­lei­džiant so­cia­li­nį mo­de­lį ir ne­stab­dy­ti. Įdo­mu tai, kad at­ski­rų bū­si­mų mi­nis­trų po­zi­ci­jos ne­su­tam­pa su koa­li­ci­jos prog­ra­ma, ar­ba bent jau jos dar­bi­ne ver­si­ja. Pa­vyz­džiui, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės min­tis, kad Lie­tu­vai už­tek­tų ir 5 uni­ver­si­te­tų, ker­ta­si su „vals­tie­čių“ po­zi­ci­ja ne­ma­žin­ti uni­ver­si­te­tų skai­čiaus ir stip­rin­ti re­gio­ni­nį tink­lą. Pro­fe­sio­na­lai prieš po­li­ti­kus?“ – re­to­riš­kai klau­sia J. Ro­ja­ka.

Fi­nan­sų ana­li­ti­kas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis pri­si­pa­žįs­ta apie 7 iš 14 pa­siū­ly­tų mi­nis­trų gir­dįs pir­mą kar­tą. „Bet 7 iš 14 bent šiek tiek pa­žįs­tu ir ma­nau, kad Lie­tu­vai la­bai pa­si­se­kė. Ypač džiau­giuo­si dėl Su­si­sie­ki­mo ir Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jų“, – sa­vo pa­sky­ro­je Fa­ce­book ra­šo N. Ma­čiu­lis. Jis vi­lia­si, kad mi­nis­trai „tu­rės pa­kan­ka­mai au­to­no­mi­jos ir ga­lės im­tis ini­cia­ty­vos“.