Žuvusiųjų gaisruose – mažiausiai per du dešimtmečius
Per­nai Lie­tu­vo­je gais­ruo­se žu­vo 125 žmo­nės, pra­ne­ša Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas . Tai pats ma­žiau­sias žu­vu­sių­jų ug­ny­je skai­čius per pa­sta­ruo­sius 20 me­tų. 2014-ųjų žu­vu­sių­jų skai­čius yra 29 proc. ma­žes­nis pa­ly­gin­ti su pen­ke­rių pra­ėju­sių me­tų gais­ruo­se žu­vu­sių žmo­nių vi­dur­kiu (176). 

2013-ai­siais gais­ruo­se žu­vo 160 žmo­nių.

Per­nai ki­lo 13 gais­rų, ku­riuo­se žu­vo po du ša­lies gy­ven­to­jus, o ke­tu­ri gais­rai pa­sig­lem­žė po tris gy­vy­bes.

Mies­tuo­se pra­ėju­siais me­tais žu­vo 57 žmo­nės, o mies­te­liuo­se ir kai­mo vie­to­vė­se – 68. Vil­niu­je žu­vo 21 gy­ven­to­jas, 14 – Kau­ne, 8 – Vil­niaus ra­jo­ne, 7 – Šal­či­nin­kų ra­jo­ne, 5 – Laz­di­jų ra­jo­ne. Dau­giau­sia žmo­nių žu­vo Vil­niaus (44) ir Kau­no (26) aps­kri­ty­se, ma­žiau­siai – Tel­šių (2), Tau­ra­gės (5) ir Ute­nos (5) aps­kri­ty­se.

Net 51 gy­ven­to­jas žu­vo dėl ne­at­sar­gaus rū­ky­mo, 41 – dėl ne­at­sar­gaus el­ge­sio su ug­ni­mi, 9 – dėl kros­nių, ži­di­nių bei dūm­trau­kių įren­gi­mų ir jų eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų. Be to, 14 žmo­nių žu­vo dėl prieš­gais­ri­nės sau­gos tai­syk­lių pa­žei­di­mų eksp­loa­tuo­jant elek­tros įran­gą ir prie­tai­sus, 3 – dėl du­jų, ži­ba­li­nių, ben­zi­ni­nių įren­gi­nių eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų, 4 – dėl pa­de­gi­mų. Dar 3 gy­ven­to­jų žū­ties prie­žas­tys tiks­li­na­mos. Per­nai 192 gy­ven­to­jai gais­ruo­se pa­ty­rė trau­mų, už­per­nai – 209.