Žuvusio piloto A. Mačiulio kraujyje rasta 0,77 promilės alkoholio
Į Bal­ti­jos jū­rą nu­kri­tu­sio lėk­tu­vo „An-2“ pi­lo­to Adol­fo Ma­čiu­lio krau­jy­je ras­ta al­ko­ho­lio.

Ty­ri­mą koor­di­nuo­jan­čios Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Si­mo­nas Min­ke­vi­čius BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė, kad A.Ma­čiu­lio krau­jy­je teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai nu­sta­tė 0,77 pro­mi­lės al­ko­ho­lio. Tai leng­vas gir­tu­mo laips­nis.

„Pa­pil­do­mi ty­ri­mai da­ro­mi ir in­for­ma­ci­ja tiks­lin­ti­na, bet pir­mi­nė yra to­kia“, - BNS sa­kė S.Min­ke­vi­čius. Dau­giau ko­men­ta­rų pro­ku­ro­ras sa­kė pa­teik­ti ne­ga­lįs.

Anks­čiau bu­vo nu­sta­ty­ta, kad šį pi­lo­tą mir­tis iš­ti­ko dėl pa­sken­di­mo. Ant pi­lo­to kū­no ras­ta ne­žy­mių odos nu­broz­di­ni­mų, ta­čiau, pa­sak eks­per­tų, tai ne­bu­vo vy­ro mir­ties prie­žas­tis.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos or­lai­vių ava­ri­jų ir in­ci­den­tų ty­ri­mų va­do­vas Bro­nius Mer­kys sa­ko, kad į Bal­ti­jos jū­rą nu­kri­tu­sio lėk­tu­vo „An-2“ pi­lo­tui Adol­fui Ma­čiu­liui nu­sta­ty­tas gir­tu­mas tu­rės įta­kos ty­ri­mui.

Jo tei­gi­mu, al­ko­ho­lis ne­abe­jo­ti­nai svar­bus ge­bė­ji­mui val­dy­ti lėk­tu­vą.

„Aš ma­nau, kad taip, be abe­jo, čia vie­na­reikš­miai, jei­gu ne­bū­tų įta­kos, nie­kas ne­draus­tų aps­vai­gu­siam skris­ti. Net au­to­mo­bi­liui val­dy­ti įta­kos tu­ri, tai or­lai­vio - be abe­jo. Aš ma­nau, kad ti­krai tu­rė­jo įta­kos - bent jau pa­sek­mėms. Aps­vai­gęs žmo­gus ne vi­sa­da ga­li pri­im­ti adek­va­čius spren­di­mus“, - BNS sa­kė B.Mer­kys.

„Be abe­jo, kad (gir­tu­mas) tu­rės įta­kos tam ty­ri­mui“, - tei­gė jis.

Pa­sak B.Mer­kio, jis kol kas nė­ra in­for­muo­tas, kad A.Ma­čiu­liui nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mas, pro­ku­ro­rai jam yra pa­tei­kę tik pre­li­mi­na­rią iš­va­dą dėl pi­lo­to mir­ties - kad jis nu­sken­do.

Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Si­mo­nas Min­ke­vi­čius BNS ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no, kad A.Ma­čiu­lio krau­jy­je teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai nu­sta­tė 0,77 pro­mi­lės al­ko­ho­lio. Tai leng­vas gir­tu­mo laips­nis.

Anot B.Mer­kio, pi­lo­tams ga­lio­ja nu­lio pro­mi­lių rei­ka­la­vi­mas.

„Vi­sai ne­ga­li įpūs­ti“, - aiš­ki­no jis.

Pa­sak Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vo, jo pra­kti­ko­je gir­tas pi­lo­tas yra iš­skir­ti­nis at­ve­jis.

„Čia iš­skir­ti­nis at­ve­jis, kiek esu avia­ci­jo­je, ne­la­bai te­ko su to­kiais at­ve­jais su­si­dur­ti. Vie­ną kar­tą bu­vo ava­ri­ja, kur par­as­par­nio vai­ruo­to­jas bu­vo iš­gė­ręs. Bet čia pro­fe­sio­na­las - jei­gu taip iš ti­krų­jų yra, tai yra la­bai blo­gai. Tai iš ti­kro la­bai blo­gai ir viems ko­le­goms, vi­suo­me­nės aky­se bus lyg toks vaiz­das, kad ko jie gir­ti skrai­do. La­bai blo­gai, la­bai blo­gai ver­ti­nu“, - dės­tė jis.

Anot B.Mer­kio, da­lies pi­lo­tų blai­vu­mas yra pa­lik­tas jų pa­čių at­sa­ko­my­bei.

„Dau­gu­ma avia­kom­pa­ni­jų tu­ri gy­dy­to­jus, ku­rie ti­kri­na pi­lo­tų svei­ka­tą prieš skry­dį, o pri­va­čių pi­lo­tų ar ma­žes­nių avia­kom­pa­ni­jų (pi­lo­tų) - tai pa­čių pi­lo­tų rei­ka­las. Kaip ir au­to­mo­bi­liu va­žiuo­jant kiek­vie­ną kar­tą jū­sų ne­ti­kri­na“, - pa­sa­ko­jo jis.

Klai­pė­dos pro­ku­ro­rai iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka dėl ga­li­mų dar­bų sau­gos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų ir dėl be ži­nios din­gu­sio as­mens. Din­gu­siu be ži­nios lai­ko­mas an­tras pi­lo­tas Al­vy­das Sel­mis­trai­tis, jo kū­nas ne­ras­tas.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ lėk­tu­vas „An-2“ su pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais A.Ma­čiu­liu ir A.Sel­mis­trai­čiu virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne, už dau­giau nei 100 ki­lo­me­trų nuo kran­to, 124 me­trų gy­ly­je.