Žuvusio pareigūno artimiesiems išmokėta kompensacija
Baig­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas dėl pi­ni­gi­nės kom­pen­sa­ci­jos iš­mo­kė­ji­mo tar­ny­bo­je žu­vu­siam Tel­šių apskr. vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mis­ria­to par­ei­gū­nui Liu­dui Šim­kui. Žu­vu­sio par­ei­gū­no šei­mos na­riams (žmo­nai, tė­vams ir 2 vai­kams) ly­gio­mis da­li­mis bus iš­mo­kė­ta 102 614,40 eu­rų dy­džio kom­pen­sa­ci­ja.

Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tas nu­ma­to, kad kom­pen­sa­ci­ja mo­ka­ma tais at­ve­jais, kai par­ei­gū­nas žūs­ta ar yra su­ža­lo­ja­mas (su­si­ža­lo­ja) tar­ny­bi­nių par­ei­gų vyk­dy­mo me­tu, jei tar­ny­bi­nių par­ei­gų vyk­dy­mas su­si­jęs su pa­di­dė­ju­siu pa­vo­ju­mi par­ei­gū­nų gy­vy­bei ar svei­ka­tai, ar­ba yra nu­žu­do­mas, jo svei­ka­ta yra su­trik­do­ma dėl tar­ny­bi­nių par­ei­gų vyk­dy­mo ar par­ei­gū­no sta­tu­so. Įsta­ty­mas nu­ma­to 120 mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio kom­pen­sa­ci­ją par­ei­gū­no šei­mai, ku­ri iš­mo­ka­ma per vie­ne­rius me­tus nuo par­ei­gū­no mir­ties, pra­ne­ša Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro spren­di­mu, kom­pen­sa­ci­ja bus iš­mo­kė­ta iki šių me­tų pa­bai­gos.

Api­bend­ri­nus ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo ty­ri­mo me­tu su­rink­tus fak­ti­nius duo­me­nis, nu­sta­ty­ta, jog 2016 m. rugp­jū­čio 12 d. apie 18.10 val. Tel­šių aps. VPK Ke­lių po­li­ci­jos sky­riaus ke­lių pa­tru­lių bū­rio vy­riau­sia­sis pa­tru­lis Liu­das Šim­kus su­lai­kant as­me­nį su­lau­kė pa­sip­rie­ši­ni­mo, ko pa­se­ko­je tar­ny­bos me­tu, vyk­dant po­li­ci­jos par­ei­gū­no funk­ci­jas bu­vo mir­ti­nai su­ža­lo­tas. Kons­ta­tuo­ti­na, jog par­ei­gū­no vyk­do­mų tar­ny­bi­nių par­ei­gų at­li­ki­mas bu­vo su­si­jęs su pa­di­dė­ju­siu pa­vo­ju­mi ar pa­di­dė­ju­sia ri­zi­ka jo gy­vy­bei ar svei­ka­tai. Tarp at­lik­tų par­ei­gų ir par­ei­gū­no mir­ties yra prie­žas­ti­nis ry­šys.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas lė­šas per­ves Tel­šių apskr. vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, o šis iš­mo­kės jas žu­vu­sio par­ei­gū­no šei­mos na­riams.