Žurnalistų sąjungos premijos - V. Mačiuliui ir S. Sabaliauskui-Geladuoniui
Žur­na­lis­tų są­jun­ga ir Na­cio­na­li­nė žur­na­lis­tų kū­rė­jų aso­cia­ci­ja pa­grin­di­nę Vin­co Ku­dir­kos pre­mi­ją sky­rė žur­na­lis­tui Vi­dui Ma­čiu­liui, Vy­tau­to Ged­gau­do pre­mi­ja ati­te­ko Sva­jū­nui Sa­ba­liaus­kui-Ge­la­duo­niui.

Pre­mi­ją V.Ma­čiu­liui ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja pa­sky­rė už do­ku­men­ti­nių no­ve­lių fil­mą „A­tė­jo...Sa­bas!”, ku­ris pir­mą­kart par­ody­tas 2014-ųjų gruo­dį.

S.Sa­ba­liaus­kui-Ge­la­duo­niui V.Ged­gau­do pre­mi­ja skir­ta už kny­gą „Rū­ta Sta­li­liū­nai­tė. Aš esu Bar­bo­ra".

Pre­mi­jos au­to­riams bus įteik­ta šį ket­vir­ta­die­nį Sig­na­ta­rų na­muo­se, Vil­niu­je.

V.Ku­dir­kos pre­mi­ją su­da­ro 1450 eu­rų, ji ski­ria­ma nuo 1992-ųjų.

Nuo 1997 me­tų tei­kia­mą V.Ged­gau­do pre­mi­ja su­da­ro 870 eu­rų.