Žurnalistės žudikas kalės 20 metų
Ape­lia­ci­nis teis­mas penk­ta­die­nį pa­li­ko ga­lio­ti 20 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę už „TV pa­gal­bos“ žur­na­lis­tės ir jos drau­go nu­žu­dy­mą ka­lė­ti nu­teis­tam Ne­ri­jui Ka­lau­šiui.

Nu­teis­ta­sis pra­šė su­švel­nin­ti baus­mę, o nu­žu­dy­tos žur­na­lis­tės ar­ti­mie­ji pa­pra­šė griež­tes­nės baus­mės – įka­li­ni­mo iki gy­vos gal­vos.

Po Ape­lia­ci­nio teis­mo ver­dik­to nuo­spren­dis įsi­tei­sė­jo.

Ki­to nu­žu­dy­to­jo, Gied­riaus Pa­va­sa­rio, ar­ti­mie­ji nuo­spren­džio ne­skun­dė, su­ti­ko su teis­mo skir­ta baus­me.

Už dvie­jų žmo­nių nu­žu­dy­mą šie­met va­sa­rį N.Ka­lau­šiui Kau­no apy­gar­dos teis­mas sky­rė 20 me­tų lais­vės at­ėmi­mo. Teis­mas sky­rė to­kią baus­mę, ko­kios pra­šė pro­ku­ro­ras.

Bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas už kva­li­fi­kuo­tą nu­žu­dy­mą nu­ma­to lais­vės at­ėmi­mo baus­mę nuo 8 iki 20 me­tų ar­ba lais­vės at­ėmi­mą iki gy­vos gal­vos. N.Ka­lau­šiui pa­skir­ta mak­si­ma­li ter­mi­nuo­ta 20 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. Pir­mus pen­ke­rius me­tus N.Ka­lau­šis baus­mę tu­rės at­lik­ti ka­lė­ji­me, vė­liau jis ga­lės bū­ti per­kel­tas į pa­tai­sos na­mus.

Nu­teis­ta­sis pra­šė įver­tin­ti ap­lin­ky­bę, kad jis pri­si­pa­ži­no įvyk­dęs nu­si­kal­ti­mą, nuo­šir­džiai gai­li­si, ir tuo pa­grin­du švel­nin­ti baus­mę. Jis taip pat ma­no, kad nu­ken­tė­ju­sie­ji nu­si­kal­ti­mo me­tu ne­bu­vo be­jė­giš­kos bū­se­nos.

Nors teis­mas ir pa­kei­tė Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­dį, baus­mė N.Ka­lau­šiui li­ko ta pa­ti. Ape­lia­ci­nis teis­mas iš anks­tes­nio nuo­spren­džio pa­ša­li­no ap­lin­ky­bę kad nu­ken­tė­ju­sio­ji bu­vo be­jė­giš­kos būk­lės.

„At­siž­vel­gė­me į pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo nu­sta­ty­tas ap­lin­ky­bes, dvie­jų eks­per­tų pa­aiš­ki­ni­mus apy­gar­dos teis­me. Tai įver­ti­nęs teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, kad nu­ken­tė­ju­sio­ji ne­bu­vo be­jė­giš­kos būk­lės, nors ir bu­vo aps­vai­gu­si“, – sa­kė tei­sė­ja Vio­le­ta Ra­žins­kai­tė.

Nu­ken­tė­ju­sio­sios, nu­žu­dy­tos žur­na­lis­tės se­sers skun­das at­mes­tas.

„Baus­mė skir­ta nei per švel­ni, nei per griež­ta. Su­pran­tam nu­ken­tė­ju­sių­jų jaus­mus, bet ne­ga­lim va­do­vau­tis emo­ci­jo­mis, o įsta­ty­mu“, – sa­kė tei­sė­ja. Ji taip pat tei­gė, kad ne­įž­vel­gė nu­teis­to­jo nuo­šir­daus gai­lė­ji­mo­si.

„Bu­vo pa­nau­do­tas pei­lis, o tai ne­ro­do, kad at­si­tik­ti­nai ir spon­ta­niš­kai įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas. Nu­teis­to­jo as­me­ny­bė – teis­tu­mai iš­ny­kę, ta­čiau jis teis­tas še­šis kar­tus“, – sa­kė V.Ra­žins­kai­tė.

By­la Ape­lia­ci­nia­me teis­me nag­ri­nė­ti už­da­ruo­se po­sė­džiuo­se. Ne­vie­šai ji bu­vo nag­ri­nė­ta ir pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me.

N.Ka­lau­šis pri­pa­žin­tas kal­tu Kau­no ra­jo­ne esan­čia­me Gi­rai­tės kai­me 2014 me­tais nu­žu­dęs 1983 me­tais gi­mu­sią lai­do­je „TV pa­gal­ba“ dir­bu­sią žur­na­lis­tę Vil­tę Stan­ku­tę-But­kie­nę ir 1977 me­tais gi­mu­sį G.Pa­va­sa­rį.

Nu­teis­ta­sis pri­si­pa­ži­no pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mą, tei­gė jį įvyk­dęs la­bai su­si­jau­di­nęs, už­val­dy­tas pa­vy­do.

Iš N.Ka­lau­šio pri­teis­ta at­ly­gin­ti 165 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los bei dau­giau nei 4 tūkst. eu­rų tur­ti­nės ža­los nu­žu­dy­tų­jų ar­ti­mie­siems. N.Ka­lau­šis ža­los dy­džio ne­gin­či­ja. Jis iki šiol nė­ra ban­dęs at­ly­gin­ti nors da­lies pri­teis­tos ža­los. Nu­ken­tė­ju­sių­jų ad­vo­ka­tas sa­ko, kad nu­teis­ta­sis ne­tu­ri tur­to, to­dėl ne­tu­ri ga­li­my­bės įvyk­dy­ti šio teis­mo spren­di­mo.