Žurnalistės nužudymu įtariamas N. Kalaušis sulaikytas Kaišiadoryse
Dvi­gu­ba žmog­žu­dys­te įta­ria­mas te­le­vi­zi­jos lai­dos „TV pa­gal­ba“ žur­na­lis­tės Vil­tės Stan­ku­tės-But­kie­nės su­gy­ven­ti­nis Ne­ri­jus Ka­lau­šis po bai­saus nu­si­kal­ti­mo drau­gams pa­li­ko ži­nu­tę, pra­ne­ša por­ta­las del­fi.lt. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas pa­žįs­ta­mų bu­te Kai­šia­do­ry­se. Su­lai­kant jis ne­sip­rie­ši­no, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, jis tei­gė ap­gai­les­tau­jan­tis dėl sa­vo veiks­mų.

So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ N. Ka­lau­šis sa­vo pa­sky­ro­je nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį, 1. 58 val., pa­li­ko at­sis­vei­ki­ni­mo ži­nu­tę. „Aš vi­sų FB drau­gų at­sip­ra­šau, jei kaž­ka­da įskau­di­nau ar kaž­ką blo­go pa­da­riau... Nie­kas man ne­skam­bin­ki­te, aš ne­kel­siu, aš ap­sisp­ren­džiau... Aš pa­si­trau­kiu iš gy­ve­ni­mo...“ - drau­gams ra­šė jis.