Žurnalistams įteiktos prestižinės premijos
Penk­ta­die­nio po­pie­tę Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Bal­to­jo­je sa­lė­je įteik­tos pres­ti­ži­nės Dr. Vin­co Ku­dir­kos ir Vy­tau­to Ged­gau­do var­do pre­mi­jos, ku­rias žur­na­lis­tams tei­kia Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga ir Na­cio­na­li­nė žur­na­lis­tų kū­rė­jų aso­cia­ci­ja. Kas­met šios pre­mi­jos tei­kia­mos Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­nos pro­ga, ku­ri šven­čia­ma ge­gu­žės 7-ąją.

Vin­co Ku­dir­kos pre­mi­ja yra svar­biau­sia kas­me­ti­nė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos ir Na­cio­na­li­nės žur­na­lis­tų kū­rė­jų aso­cia­ci­jos pre­mi­ja. Ji ski­ria­ma žur­na­lis­tui ar­ba jų kū­ry­bi­nei gru­pei už bran­džius, hu­ma­nis­ti­nes, eti­nes ver­ty­bes ir pi­lie­ti­nės-pa­trio­ti­nės vi­suo­me­nės ug­dy­mo pri­ori­te­tus puo­se­lė­jan­čius bei vals­ty­bin­gu­mą stip­ri­nan­čius spau­dos, ra­di­jo, te­le­vi­zi­jos ar fo­to­žur­na­lis­ti­kos au­to­ri­nius dar­bus už pra­ėju­sius me­tus. Už to­kį pat lai­ką ski­ria­ma ir Vy­tau­to Ged­gau­do pre­mi­ja įver­ti­nant tu­ri­niu ir for­ma iš­skir­ti­nę kū­ry­bą. Lau­rea­tams įtei­kia­mi spe­cia­lūs dip­lo­mai, „Me­ta­lo for­mos“ pa­ga­min­ti var­di­niai me­da­liai ir pi­ni­gi­niai pri­zai.

V. Gedgaudo premijos laureatas J. Kundrotas (kairėje).

Šie­met V.Ku­dir­kos pre­mi­ja ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos spren­di­mu ski­ria­ma Sva­jū­nui Sa­ba­liaus­kui-Ge­la­duo­niui už pub­li­cis­ti­ką kny­go­je „At­vi­ri po­kal­biai su Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tais“ ir Po­vi­lui Si­gi­tui Kri­vic­kui už 2015 me­tais skelb­tą pub­li­cis­ti­ką po­pie­ri­nė­je („Lie­tu­vos ži­nios“) ir in­ter­ne­ti­nė­je (www.lzs.lt, www.kau­no­zur­na­lis­tai.lt, www.lzi­nios.lt) ži­niask­lai­do­je. V.Ged­gau­do var­do pre­mi­ja pa­skir­ta Juo­zui Kund­ro­tui už kny­gą „Bū­ti ar at­ro­dy­ti“. Me­da­liu „Už nuo­pel­nus žur­na­lis­ti­kai“ šie­met pa­gerb­ta žur­na­lis­tė, re­dak­to­rė, dės­ty­to­ja Dan­guo­lė Skar­ba­lie­nė.

Jau an­trus me­tus LŽS Val­dy­ba ren­ka ir so­cia­liai at­sa­kin­giau­sią ži­niask­lai­dos bend­ro­vę, ku­rio­je ski­ria­mas di­džiau­sias dė­me­sys so­cia­li­niam dia­lo­gui, par­tne­rys­tei ir dar­buo­to­jų so­cia­li­niam sta­tu­sui. Šie­met šis ap­do­va­no­ji­mas teik­tas Lie­tu­vos ra­di­jui ir te­le­vi­zi­jai. Jį pri­ėmė LRT ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Aud­rius Siau­ru­se­vi­čius.

Ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Dai­nius Ra­dze­vi­čius, Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, me­ce­na­tas Lie­tu­vos alu­da­rių gil­di­jos pre­zi­den­tas Sau­lius Ga­la­daus­kas. Lau­rea­tus ir jų drau­gus bei bi­čiu­lius džiu­gi­no „Jazz Is­land“ vo­ka­li­nė gru­pė (va­do­vas Ar­tū­ras No­vi­kas).

Nuo 1990 me­tų V. Ku­dir­kos pre­mi­ja ap­do­va­no­ti ke­tu­rias­de­šimt žur­na­lis­tų, o V. Ged­gau­do pre­mi­jos lau­rea­tais nuo 1997 me­tų yra ta­pę de­vy­nio­li­ka jų ko­le­gų.

Apdovanojimą atsiima LRT generalinis direktorius A. Siaurusevičius.

Susirinkusieji įdėmiai klausėsi laureatų pasisakymų.

Dainuoja „Jazz Island“ grupė.

.