Žurnalistai prašo prezidentės vetuoti BK pataisas
Lie­tu­vos žur­na­lis­tų bend­ruo­me­nė pra­šo pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­tuo­ti Sei­me pri­im­tas pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už ne­vie­šų teis­mo po­sė­džių me­džia­gos at­sklei­di­mą ir vie­šą pa­skel­bi­mą. Pre­zi­den­tė Sei­mo pri­im­tas pa­tai­sas va­di­na gė­din­go­mis.

Penk­ta­die­nį ke­lios de­šim­tys ži­niask­lai­dos prie­mo­nių va­do­vų, re­dak­to­rių, žur­na­lis­tų vie­šai krei­pė­si į ša­lies va­do­vę reikš­da­mi su­si­rū­pi­ni­mą, kad pri­im­tos Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sos ke­lia grės­mę žo­džio lais­vei ir prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos teis­mų bei Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo įtvir­tin­tiems žur­na­lis­tų ap­sau­gos pri­nci­pams.

„Toks įsta­ty­mas pa­žeis­tų vi­suo­me­nės in­te­re­są gau­ti in­for­ma­ci­ją apie teis­mo pro­ce­sus. Jis su­kur­tų prie­lai­das tai­ky­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę žur­na­lis­tams ar ži­niask­lai­dos prie­mo­nėms ir tais at­ve­jais, kai vi­suo­me­nės in­te­re­sas ži­no­ti in­for­ma­ci­ją nu­sve­ria ar­gu­men­tus, ku­riais re­mian­tis teis­mas pri­ima for­ma­lų spren­di­mą skelb­ti ne­vie­šą teis­mo po­sė­dį ar nu­sta­to, kad by­los me­džia­ga yra ne­vie­ša“, – ra­šo­ma vie­ša­me krei­pi­me­si.

Žur­na­lis­tai pa­brė­žia, kad pa­gal teis­mų pra­kti­ką įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja au­to­ma­tiš­kai ne­ga­li bū­ti pa­ša­li­na­ma iš vie­šo­sios dis­ku­si­jos erd­vės.

„Sup­ran­ta­me ir ger­bia­me įsta­ty­mo lei­dė­jo tiks­lą už­kirs­ti ke­lią žmo­gaus pri­va­tu­mo pa­žei­di­mams, ypač gi­nant ne­pil­na­me­čių in­te­re­sus, ta­čiau esa­me įsi­ti­ki­nę, kad Sei­mo pri­im­tos pa­tai­sos nė­ra tin­ka­mos šiam tiks­lui pa­siek­ti“, – tei­gia­ma krei­pi­me­si.

Žur­na­lis­tai pa­žy­mi, kad pri­im­tos pa­tai­sos ne­at­siž­vel­gia į tai, kad bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė tu­ri bū­ti tai­ko­ma tik kaip kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė, kai nė­ra ga­li­my­bių ki­to­mis tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis ap­gin­ti vi­suo­me­nę nuo tei­si­nės tvar­kos pa­žei­di­mų.

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį 79 bal­sais už, vie­nam bu­vus prieš ir 11 par­la­men­ta­rų su­si­lai­kius pa­pil­dė Bau­džia­mą­jį ko­dek­są straips­niu, nu­ma­tan­čiu, kad už už­da­ra­me teis­mo po­sė­dy­je nag­ri­nė­ja­mos ar iš­nag­ri­nė­tos by­los me­džia­gos at­sklei­di­mą ar vie­šą pa­skel­bi­mą grės vie­šie­ji dar­bai ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas. To­kia vei­ka bus trak­tuo­ja­ma kaip bau­džia­ma­sis nu­si­žen­gi­mas, už ją at­sa­ko­my­bė nu­ma­ty­ta ir ju­ri­di­niam as­me­niui.

Pa­tai­są ini­ci­ja­vo so­cial­de­mo­kra­tės Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė ir Ire­na Šiau­lie­nė, tik jos siū­lė, kad at­sa­ko­my­bė bū­tų tai­ko­ma, kai at­sklei­džia­ma su ne­pil­na­me­čiu as­me­niu su­si­ju­si in­for­ma­ci­ja, o sank­ci­ją – griež­tes­nę, iki tre­jų me­tų ne­lais­vės. Pa­tai­są ver­ti­nu­si Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė tai­ky­ti švel­nes­nę sank­ci­ją, bet pla­čiau.

„Siū­ly­ti­na įsta­ty­mo pro­jek­te ne­išs­kir­ti ne­pil­na­me­čio ir bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę tai­ky­ti vi­sais at­ve­jais, kai yra at­sklei­džia­ma ar vie­šai pa­skel­bia­ma ne­vie­ša­me (už­da­ra­me) teis­mo po­sė­dy­je nag­ri­nė­ja­mos ar iš­nag­ri­nė­tos by­los me­džia­ga ar jos da­lis ar­ba ta me­džia­ga ar jos da­lis, ku­rią ne­vie­ša pri­pa­ži­no teis­mas“, – to­kią nuo­sta­tą pa­siū­lė Vy­riau­sy­bė.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas šiuo me­tu nu­ma­to bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nų at­sklei­di­mą be šią by­lą ti­rian­čio tei­sė­jo, pro­ku­ro­ro, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­no lei­di­mo, ta­čiau iki šiol ne­bu­vo at­sa­ko­my­bės as­me­nims už ci­vi­li­nės, ad­mi­nis­tra­ci­nės ar bau­džia­mo­sios by­los ne­vie­šos me­džia­gos ar­ba jos da­lies at­sklei­di­mą ar vie­šą pa­skel­bi­mą.

Pra­šy­mą ve­tuo­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas pa­si­ra­šė nau­jie­nų agen­tū­ros BNS, nau­jie­nų por­ta­lų del­fi.lt, 15min.lt, lry­tas.lt, al­fa.lt, LNK, TV3, „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jų, Ži­nių ra­di­jo ir ki­tų ži­niask­lai­dos prie­mo­nių at­sto­vai, prie jo kvie­čia­mi pri­si­jung­ti ir ki­ti žur­na­lis­tai.

D.Gry­baus­kai­tė pa­tai­sas va­di­na gėdingomis

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė gė­din­go­mis va­di­na Sei­mo pri­im­tas pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už ne­vie­šų teis­mo po­sė­džių me­džia­gos at­sklei­di­mą ir vie­šą pa­skel­bi­mą.

„Ka­dan­gi įsta­ty­mo dar ne­ga­vo­me, no­rė­čiau įsi­gi­lin­ti į de­ta­les, bet ga­lė­čiau at­sa­ky­ti vie­nu sa­ki­niu – ma­no po­žiū­riu, tai yra gė­din­gas įsta­ty­mas“, – žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį sa­kė D.Gry­baus­kai­tė, pa­klaus­ta, ar pa­si­ra­šys mi­nė­tas Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas.