Žodį dėl rinkimų tarė ir Bažnyčios hierarchai
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė sa­vo nuo­mo­nę dėl to, už ko­kius žmo­nes rin­kė­jams de­rė­tų ati­duo­ti sa­vo bal­sus.

Vys­ku­pų tei­gi­mu, da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se ir per tai pri­si­dė­ti prieš kraš­to val­dy­mo – kiek­vie­no lais­vės ir de­mo­kra­ti­jos są­ly­go­mis no­rin­čio gy­ven­ti pi­lie­čio svar­biau­sia. „At­lik­da­mi sa­vo pi­lie­ti­nę par­ei­gą, liu­di­ja­me mei­lę tė­vy­nei ir rū­pes­tį jos at­ei­ti­mi. Pa­gal krikš­čio­niš­ką­ją samp­ra­tą pi­lie­ti­nė par­ei­ga pri­lygs­ta par­ei­goms ar­ti­mui ir bend­ra­jam gė­riui. Dėl šios prie­žas­ties kvie­čia­me šią par­ei­gą at­lik­ti ir ne­pa­si­duo­ti nuo­gąs­ta­vi­mams, kad vie­nas bal­sas nie­ko ne­pa­keis“, – ra­šo­ma Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos krei­pi­me­si į vi­suo­me­nę.

Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai par­ti­jų są­ra­šuo­se ra­gi­na rei­tin­guo­ti žmo­nes, ku­rie va­do­vau­ja­si bend­raž­mo­giš­ko­mis ir krikš­čio­niš­ko­mis ver­ty­bė­mis. Jie nu­ro­do, kad tam, jog kraš­te bū­tų va­do­vau­ja­ma­si tei­se ir kles­tė­tų eko­no­mi­ka, bū­ti­na mo­ra­li­nė kul­tū­ra. „Be­są­ly­giš­ka pa­gar­ba žmo­gui yra pa­ma­ti­nis de­mo­kra­ti­jos pri­nci­pas. Tu­ri bū­ti gi­na­mas ir sau­go­mas kiek­vie­nas žmo­gus nuo sa­vo pra­si­dė­ji­mo iki mir­ties, žmo­gus su ne­ga­lia ar ken­čian­tis ne­pa­gy­do­mą li­gą. Ar­ti­mo mei­lė pra­si­de­da šei­mo­je, grin­džia­mo­je san­tuo­ka – vy­ro ir mo­ters vie­nas ki­tam sa­vęs do­va­no­ji­mu. Vals­ty­bei svar­bu pa­dė­ti žmo­nėms, ku­rie sa­vo at­sa­ko­my­bę pa­liu­di­jo įsi­pa­rei­go­da­mi vie­nas ki­tam ir sa­vo vai­kams. Tik jei kan­di­da­tas į Sei­mą ger­bia ir ak­ty­viai pa­lai­ko šias ver­ty­bes, jis su­vo­kia pa­ma­ti­nę mo­ra­li­nės kul­tū­ros svar­bą lais­vai vi­suo­me­nei“, – tei­gia ga­ny­to­jai.

Taip pat jie ra­gi­na bal­suo­ti už žmo­nes, ku­rie ne­puo­la į pe­si­miz­mą ir ne­ma­no, kad at­ei­tį le­mia vien pra­ei­ties ne­pa­si­se­ki­mai. Esą Lie­tu­vai rei­kia žmo­nių, ga­lin­čių tęs­ti lais­vės ko­vo­to­jų dar­bą – vals­ty­bės, ku­rio­je vi­siems ge­ra gy­ven­ti, kū­ri­mą.